Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Regra xeral

As prestacións de servizos tributarán polo IVE español de acordo cos seguintes criterios:

 1. Cando o destinatario sexa un empresario ou profesional e radique no territorio de aplicación do Imposto a sede da súa actividade económica, ou teña no mesmo un establecemento permanente ou o lugar do seu domicilio ou residencia habitual, sempre que se trate de servizos que teñan por destinatarios á devandita sede, establecemento permanente, domicilio ou residencia habitual, con independencia de onde encóntrese establecido o prestador dos servizos e do lugar desde o que os preste.

 2. Cando o destinatario non sexa un empresario ou profesional sempre que os servizos se presten por un empresario ou profesional e a sede da súa actividade económica ou establecemento permanente desde o que os preste ou o lugar do seu domicilio ou residencia habitual, encóntrese no territorio de aplicación do Imposto.

Por excepción, non tributan polo IVE español os servizos que se enumeran a continuación, cando o destinatario dos mesmos sexa un particular e estea establecido ou teña o seu domicilio ou residencia habitual fóra da Comunidade, non sendo que estea establecido ou teña o seu domicilio ou residencia habitual nas Canarias, Ceuta ou Melilla:

 1. As cesións e concesións de dereitos de autor, patentes, licenzas, marcas de fábrica ou comerciais e os demais dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como calquera outros dereitos similares.

 2. A cesión ou concesión de fondos de comercio, de exclusivas de compra ou venda ou do dereito a exercer unha actividade profesional.

 3. Os de publicidade.

 4. Os de asesoramento, auditoría, enxeñaría, gabinete de estudos, avogacía, consultores, expertos contables ou fiscais e outros similares, con excepción dos comprendidos no número 1.º do apartado Un do artigo 70 da Lei do IVE.

 5. Os de tratamento de datos e a subministración de informacións, incluídos os procedementos e experiencias de carácter comercial.

 6. Os de tradución, corrección ou composición de textos, así como os prestados por intérpretes.

 7. Os de seguro, reaseguro e capitalización, así como os servizos financeiros, citados respectivamente polo artigo 20, apartado Un, números 16.º e 18.º, da Lei do IVE, incluídos os que non estean exentos, con excepción do alugamento de caixas de seguridade.

 8. Os de cesión de persoal.

 9. A dobraxe de películas.

 10. Os arrendamentos de bens mobles corporais, con excepción de que teñan por obxecto calquera medio de transporte e os colectores.

 11. A provisión de acceso ás redes de gas natural, situadas no territorio da Comunidade ou a calquera rede conectada ás devanditas redes, á rede de electricidade e de calefacción ou de refrixeración, e o transporte ou distribución a través das devanditas redes, así como a prestación doutros servizos directamente relacionados con calquera dos servizos comprendidos nesta letra.

 12. As obrigas de non prestar, total ou parcialmente, calquera dos servizos enunciados neste número.

Sede da actividade económica:

Estará situada no territorio onde o empresario ou profesional centralice a xestión e o exercicio habitual da súa actividade.

Para os efectos de determinar o lugar de realización das prestacións de servizos, a sede da súa actividade económica será o lugar en que se exercen as funcións de administración central da empresa. Para determinaro tera en contase o lugar en que se tomen as decisións fundamentais relacionadas coa xestión xeral da empresa, o domicilio social e o lugar en que se reúne o enderezo. Cando estes criterios non permitan determinar con certeza o lugar en que radica a sede da actividade económica, o criterio que prevalecerá é o lugar en que se tomen as decisións fundamentais relacionadas coa xestión xeral da empresa.

Un simple enderezo postal non poderá considerarse sede da actividade económica.

Establecemento permanente:

Considérase establecemento permanente calquera lugar fixo de negocios onde os empresarios ou profesionais realicen actividades económicas. En particular consideraranse como tales a sede de enderezo, sucursais, oficinas, minas, canteiras, determinadas obras de construción, instalación ou montaxe, explotacións agrarias, forestais ou pecuarias, bens inmobles explotados en arrendamento ou por outro título, etc.

Nos supostos de arrendamentos de inmobles situados no territorio de aplicación do Imposto cuxos titulares sexan suxeitos non establecidos no mesmo, considerarase que os devanditos propietarios non dispón dun establecemento permanente no referido territorio cando os mesmos non dispoñan do seu propio persoal para xestionar os devanditos arrendamentos.

Para os efectos de determinar o lugar de realización das prestacións de servizos, entenderase por establecemento permanente calquera establecemento, distinto da sede da actividade económica que se caracterice por un grao suficiente de permanencia e unha estrutura axeitada en termos de medios humanos e técnicos que lle permitan recibir e utilizar os servizos que lle sexan prestados para as necesidades propias do devandito establecemento ou que lle permitan prestar os servizos que subministre.

O feito de dispor dun NIF-IVE non será suficiente en canto tal para considerar que un suxeito pasivo ten un establecemento permanente no Estado que atribuíse o devandito NIF.