Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Entregas de bens e prestacións de servizos realizados por empresarios e profesionais

Están gravadas polo IVE as entregas de bens e prestacións de servizos respecto das que se cumpran os seguintes requisitos simultaneamente:

 1. Que se trate dunha entrega de bens ou dunha prestación de servizos realizada a título oneroso. Se asimilan ás entregas de bens ou prestacións de servizos a título oneroso certas operacións de autoconsumo de bens ou de servizos que se realizan sen contraprestación.

 2. Que sexa realizada por un empresario ou profesional.

 3. Que sexa realizada no desenvolvemento dunha actividade empresarial ou profesional.

 4. Que a operación sexa realizada no ámbito espacial de aplicación do imposto.

 5. Que a operación non apareza entre os supostos de non suxeición previstos na Lei, é dicir, que non se trate dunha operación non suxeita.

 6. Que a operación non apareza entre os supostos de exención prevista na Lei, é dicir, que non se trate dunha operación exenta.

Ademais, polas particularidades da súa tributación, as seguintes operacións analízanse nun apartado independente deste capítulo:

 1. As entregas e adquisicións intracomunitarias de bens realizados no marco de acordos de venda de bens en consigna.

 2. As vendas a distancia, intracomunitarias e de bens importados.

Cada un destes requisitos estúdanse detalladamente a continuación:

 1. A) Concepto de entrega de bens e de prestación de servizos
 2. B) Concepto de empresario ou profesional
 3. C) Concepto de actividade empresarial ou profesional
 4. D) Operacións realizadas no territorio
 5. E) Operacións non suxeitas
 6. F) Operacións exentas