Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

B) Concepto de empresario ou profesional

A entrega de bens ou prestación de servizos debe ser realizada por un empresario ou profesional para que estea suxeita ao IVE.

Os empresarios e profesionais defínense dunha forma específica no IVE. Así, teñen esta consideración:

 • Quen realicen actividades empresariais ou profesionais, non sendo que as efectúen exclusivamente a título gratuíto.

 • As sociedades mercantís, agás proba en contrario.

 • Quen exploten un ben corporal ou incorporal co fin de obter ingresos continuados no tempo. En particular, os arrendadores de bens.

 • Quen urbanicen terreos, promovan, constrúan ou rehabiliten edificacións destinadas á súa venda, adxudicación ou cesión, aínda que sexa ocasionalmente.

 • Os particulares que realicen a título ocasional a entrega dun medio de transporte novo exenta do imposto por destinarse a outro Estado membro da Unión Europea, os cales serán empresarios unicamente respecto desta operación.

A condición de empresario ou profesional, nos casos a que se refiren os catro primeiros guións, tense para os efectos do IVE, desde o momento en que se adquiran bens ou servizos coa intención, confirmada con elementos obxectivos, de destinaros ao desenvolvemento das correspondentes actividades.

Exemplos:

 • Un particular que destina ao alugamento un garaxe ou un local comercial da súa propiedade convértese en empresario, para os efectos do IVE, e debe repercutir e ingresar o Imposto, así como cumprir o resto de obrigas que corresponden aos suxeitos pasivos deste imposto.

 • Tres persoas que constrúen un edificio con tres vivendas para a súa posterior adxudicación como vivenda habitual forman unha comunidade de bens que, para os efectos do IVE, terá a consideración de empresario.

 • O promotor dunha vivenda para uso propio non ten a consideración de empresario tendo en conta que non destina a construción á venda, adxudicación ou cesión.

 • Unha Sociedade Anónima que vai dedicarse á actividade de venda de calzado e que adquire bens e servizos coa intención, confirmada por elementos obxectivos, de destinaros á devandita actividade, ten a condición de empresario ou profesional desde que efectúa as citadas adquisicións, aínda que non realizase aínda ningunha operación de venda de calzado.

Cualificación da relación entre socio e sociedade

A determinación de se se trata dunha relación de dependencia laboral ou dunha actividade profesional no ámbito do IVE debe partir dunha análise caso por caso, sobre a base dos indicios que establece a xurisprudencia do TXUE (Asuntos C-235/85, C-202/90, C-355/06).

No caso de persoas físicas que presten os seus servizos profesionais a unha sociedade de que é socio maioritario, onde ambos os dous realizan unha actividade de carácter profesional, a relación entre o socio e a sociedade débese cualificar como laboral (estando non suxeita ao IVE), se en función das condicións acordadas entre eles resulta que:

 • O profesional queda sometido aos criterios organizativos da entidade,

 • Non percibe unha contraprestación económica significativa ligada aos resultados da súa actividade, e

 • A responsabilidade fronte a terceiros é da sociedade.

(Consultas da Dirección Xeral de Tributos V2166-15, V0086-16 e V0482-16).