Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

E) Operacións non suxeitas

Non estarán suxeitas ao imposto:

 1. As transmisións dun conxunto de elementos corporais, ou incorporalles que formen parte do patrimonio empresarial ou profesional nos casos seguintes:

  1. Cando se cumpran as seguintes condicións:

   • Os elementos transmitidos constitúan unha unidade económica autónoma no transmitente capaz de desenvolver unha actividade empresarial ou profesional polos seus propios medios.

   • O adquirente debe acreditar a intención de manter a afectación dos elementos adquiridos ao desenvolvemento dunha actividade empresarial ou profesional, xa sexa igual ou distinta á actividade desenvolvida polo transmitente.

   Exemplo:

   A transmisión do patrimonio empresarial en bloque, agás unha nave industrial que se ten como investimento, está non suxeita ao imposto por constituír unha unidade económica autónoma no transmitente.

  2. Quedan excluídas da non suxeición as seguintes transmisións:

   • As meras cesións de bens ou de dereitos.

   • As que teñan por obxecto a mera cesión de bens, realizadas por arrendadores e por empresarios ou profesionais que exclusivamente teñan a devandita condición de acordo co artigo 5.Un.c) da LIVE.

   • As realizadas por aqueles que teñan a condición de empresarios ou profesionais exclusivamente pola realización ocasional das operacións a que se refire o artigo 5.Un.d) da LIVE (promotores ocasionais).

   Os adquirentes dos bens subrogaranse, respecto dos devanditos bens, na posición do transmitente en relación coa exención de entregas inmobiliarias e réxime de deducións.

   Se os bens ou dereitos transmitidos se desafectan posteriormente da actividade que determina a non suxeición, a desafectación quedará suxeita ao imposto.

   Con esta finalidade, entenderase por «mera cesión de bens ou dereitos »:

   A transmisión destes cando non se acompañe dunha estrutura organizativa de factores de produción materiais e humanos, ou dun deles , que permita considerar á mesma constitutiva dunha unidade económica autónoma.

 2. As entregas gratuítas de mostras de mercadorías sen valor comercial estimable e as prestacións de servizos de demostración gratuíta con fins de promoción.

  Con esta finalidade é indiferente que se trate de entregas a particulares ou a outros empresarios ou profesionais.

 3. As entregas sen contraprestación de impresos ou obxectos de carácter publicitario.

  É preciso que figure de forma clara o nome do empresario ou profesional ao que a publicidade se refire. Os impresos publicitarios non teñen límite cuantitativo, pero as entregas de obxectos publicitarios a un mesmo cliente non deben ter un custo superior a 200 euros durante o ano natural, non sendo que sexa para redistribución gratuíta.

 4. Os servizos prestados por persoas físicas en réxime de dependencia laboral ou administrativa. Inclúense aquí os servizos prestados en réxime de dependencia derivada de relacións laborais de carácter ordinario ou especial.

 5. Os servizos prestados ás cooperativas polos seus socios de traballo.

 6. Os autoconsumos de bens e servizos se non se atribuíu o dereito a deducir total ou parcialmente o IVE soportado na adquisición dos mesmos.

 7. As entregas de bens e prestacións de servizos realizados directamente polas Administracións Públicas, así como as entidades ás que se refiren os apartados C) e D) do número 8 do artigo 7 da LIVE, sen contraprestación ou mediante contraprestación de natureza tributaria, sempre que non se trate de determinadas operacións recollidas na Lei que están suxeitas ao Imposto en todo caso, como ocorre coas telecomunicacións, transportes, explotación de feiras, axencias de viaxes, entre outras.

  Considéranse «Administracións Públicas »:

  • A Administración Xeral do Estado, as Administracións das Comunidades Autónomas e as Entidades que integran a Administración Local.

  • As entidades xestoras e os servizos comúns da Seguridade Social.

  • Os organismos autónomos, as Universidades Públicas e as Axencias Estatais.

  • Calquera entidade de dereito público con personalidade xurídica propia, dependente das anteriores que, con independencia funcional ou cunha especial autonomía recoñecida pola Lei, teñan atribuídas funcións de regulación ou control de carácter externo sobre un determinado sector ou actividade.

  Non terán a consideración de Administracións Públicas as entidades públicas empresariais estatais e os organismos asimilados dependentes das Comunidades Autónomas e Entidades locais.

  Non estarán suxeitos ao Imposto os servizos prestados en virtude dos encargos executados polos entes, organismos e entidades do sector público que ostenten, de conformidade co que se establece no artigo 32 da Lei de Contratos do Sector Público, a condición de medio propio personificado do poder adxudicador que ordenase o encargo, nos termos establecidos no referido artigo 32.

  Así mesmo, non estarán suxeitos ao Imposto os servizos prestados por calquera entes, organismos ou entidades do sector público, nos termos a que se refire o artigo 3.1 da Lei de Contratos do Sector Público, a favor das Administracións Públicas de que dependan ou doutra integramente dependente destas , cando as devanditas Administracións Públicas ostenten a titularidade íntegra dos mesmos.

  A non consideración como operacións suxeitas ao imposto que se menciona nos dous parágrafos anteriores será igualmente aplicable aos servizos prestados entre as entidades ás que se refiren os mesmos, integramente dependentes da mesma Administración Pública.

  En todo caso, estarán suxeitas ao Imposto as entregas de bens e prestacións de servizos que as Administracións, entes, organismos e entidades do sector público realicen no exercicio das actividades que a continuación relaciónanse:

  • Telecomunicacións

  • Distribución de auga, gas, calor, frío, enerxía eléctrica e demais modalidades de enerxía.

  • Transportes de persoas e bens.

  • Servizos portuarios e aeroportuarios e servizos de administración de infraestruturas ferroviarias incluíndo, para estes fins, as concesións e autorizacións exceptuadas da non suxeición do Imposto pola letra h) seguinte.

  • Obtención, fabricación ou transformación de produtos para a súa transmisión posterior.

  • Intervención sobre produtos agropecuarios dirixida á regulación do mercado destes produtos.

  • Explotación de feiras e de exposicións de carácter comercial.

  • Almacenaxe e depósito.

  • As de oficinas comerciais de publicidade.

  • Explotación de cantinas e comedores de empresas, economatos, cooperativas e establecementos similares.

  • As de axencias de viaxes.

  • As comerciais ou mercantís dos Entes públicos de radio e televisión, incluídas as relativas á cesión do uso das súas instalacións.

  • As de matadoiro.

  Exemplos:

  Un Concello que presta servizos de recollida do lixo, cobrando unha taxa, está realizando un servizo non suxeito ao IVE.

  Un Concello que explota unha feira comercial realiza un servizo suxeito, xa que o devandito servizo se inclúe entre as operacións que a Lei menciona expresamente como suxeitas.

 8. As concesións e autorizacións administrativas, agás as que teñan por obxecto a cesión de inmobles ou instalacións en aeroportos; a cesión do dereito a utilizar o dominio público portuario ou infraestruturas ferroviarias e as autorizacións para a prestación de servizos ao público e para o desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais no ámbito portuario.

 9. As prestacións de servizos a título gratuíto que resulten obrigatorias para o suxeito pasivo en virtude de normas xurídicas ou convenios colectivos.

  Exemplo:

  Os servizos prestados por avogados e procuradores nos casos en que sexan designados de oficio para a asistencia letrada ao detido, non están suxeitos ao imposto ao tratarse de prestacións de servizos a título gratuíto obrigatorias para o suxeito pasivo en virtude de normas xurídicas, xa que as cantidades que, con cargo aos Orzamentos do Estado, asígnanse a estes profesionais pola prestación dos devanditos servizos non teñen o carácter de retribución nin compensación dos mesmos.

 10. As operacións realizadas polas comunidades de regadores para a ordenación e aproveitamento das augas.

 11. As entregas de diñeiro a título de contraprestación ou pagamento.