Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Circunstancias extraordinarias

Cando o desenvolvemento de actividades ás que resulte de aplicación o réxime simplificado vísese afectado por incendios, inundacións ou outras circunstancias excepcionais que afectasen un sector ou zona determinada, o titular do Ministerio de Facenda e Función Pública poderá autorizar, con carácter excepcional, a redución dos índices ou módulos.

Para o exercicio 2023, mánténse a redución sobre a cota reportada por operacións correntes do réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido para as actividades económicas desenvolvidas no termo municipal de Lorca, segundo o que se dispón na disposición adicional  quinta da Orde HFP/1172/2022, do  29 de novembro (BOE do 1 de decembro).

Cando o desenvolvemento de actividades ás que resulte de aplicación o réxime simplificado vísese afectado por incendios, inundacións, afundimentos ou grandes avarías no equipo industrial que supoñan alteracións graves no desenvolvemento da actividade, os interesados poderán solicitar a redución dos índices ou módulos na Administración ou Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal no prazo de trinta días contado desde a data en que se produzan as devanditas circunstancias, achegando as probas que consideren oportunas. Acreditada a efectividade das devanditas alteracións ante a Administración Tributaria, acordarase a redución dos índices ou módulos que proceda.

Así mesmo, conforme ao mesmo procedemento indicado no parágrafo anterior, poderase solicitar a redución dos índices ou módulos nos casos en que o titular da actividade encóntrese en situación de incapacidade temporal e non teña outro persoal empregado.