Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Ámbito de aplicación do réxime simplificado

O réxime simplificado aplícase, agás renuncia efectuada en prazo e forma, a quen cumpran os seguintes requisitos:

 1. Que sexan persoas físicas ou entidades en réxime de atribución de rendas no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, sempre que neste último caso, todos os seus socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes sexan persoas físicas.

 2. Que realicen calquera das actividades incluídas na Orde Ministerial que regula este réxime, sempre que, en relación con tales actividades, non superen os límites establecidos para cada unha delas polo Ministerio de Facenda e Función Pública.

 3. Que o volume de ingresos no ano inmediato anterior, non supere calquera dos seguintes importes:

  • Para o conxunto das súas actividades, agás as agrícolas, forestais e gandeiras, 250.000 euros anuais.

   Con esta finalidade computarase a totalidade das operacións, con independencia de que exista ou non obriga de expedir factura.

  • Para o conxunto de actividades agrícolas, forestais e gandeiras que se determinen polo Ministerio de Facenda e Función Pública, 250.000 euros anuais.

   Con esta finalidade, só computaranse as operacións que deban anotarse nos Libros Rexistro.

 4. Que o volume de adquisicións e importacións de bens e servizos para o conxunto de todas as actividades económicas desenvolvidas, excluídas as relativas a elementos do inmobilizado, non supere os 250.000 euros (IVE excluído). Dentro deste límite teran en contase as obras e servizos subcontratados e excluiranse as adquisicións de inmobilizado.

 5. Que non renunciase á súa aplicación.

 6. Que non renunciase nin estea excluído da estimación obxectiva no IRPF.

 7. Que ningunha das actividades que exerza o contribuínte encóntrese en estimación directa no IRPF ou nalgún dos réximes do IVE incompatible co simplificado. Con esta finalidade, resultan compatibles as actividades acollidas ao REAGP e ao réxime especial da recarga de equivalencia.