Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

8. Tipos impositivos

• Gas natural, briquetas, «pellets» e leña

Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023 e vixencia ata o 31 de decembro de 2023, aplicarase o tipo do 5 por cento do IVE ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias de gas natural, briquetas e «pellets» procedentes da biomasa e á madeira para leña

O tipo da recarga de equivalencia aplicable, durante o ámbito temporal mencionado no  parágrafo anterior, ás entregas de briquetas e «pellets» procedentes da biomasa e á madeira para leña será do 0,62 por cento.

• Máscaras, diagnóstico in vitro e vacinas Sars Cov-2

Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023,  modifícase a disposición adicional primeira do Real Decreto-lei 29/2021, do 21 de decembro, para establecer que:

 • A aplicación do tipo impositivo do 4 por cento do IVE ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias das máscaras cirúrxicas desbotables referidas no Acordo da Comisión Interministerial de Prezos dos Medicamentos, do 12 de novembro de 2020, prevista no artigo 7 do Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro, de medidas urxentes de apoio á solvencia empresarial e ao sector enerxético, e en materia tributaria, prorrógase ata o 30 de xuño de 2023.

 • A aplicación do tipo impositivo do 0 por cento do   IVE ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias de  produtos sanitarios para diagnóstico in vitro do SARS-CoV-2 , as vacinas contra o SARS-CoV-2 autorizadas pola Comisión Europea, e ás prestacións de servizos de transporte, almacenaxe e distribución relacionada, así como para os efectos do réxime especial da recarga de equivalencia (que será do 0 por cento),  prorrógase ata o 30 de xuño de 2023.

• Enerxía eléctrica

Con efectos desde o 1 de xullo de 2022 e vixencia ata o 31 de decembro de 2023, aplicarase o tipo do 5 por cento do   IVE ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias de enerxía eléctrica efectuadas a favor de:

 • Titulares de contratos de subministración de electricidade, cuxo termo fixo de potencia sexa inferior ou igual a 10 kW, con independencia do nivel de tensión da subministración e a modalidade de contratación, cando o prezo medio aritmético do mercado diario correspondente ao último mes natural anterior ao do último día do período de facturación superase os 45 €/MWh.

 • Titulares de contratos de subministración de electricidade que sexan perceptores do bono social de electricidade e teñan recoñecida a condición de vulnerable severo ou vulnerable severo en risco de exclusión social, de acordo ao  que  se dispón no Real decreto 897/2017, do 6 de outubro.

• Alimentos

Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023 e vixencia ata o 31 de  decembro de 2023 :

 • Aplicarase o tipo do 5 por cento do   IVE ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias dos   aceites de oliva e sementes e das pastas alimenticias.

  O tipo da recarga de equivalencia aplicable a estas operacións será do 0,62 por cento.

  Non obstante, o tipo impositivo aplicable será o 10 por cento a partir do 1 de  novembro de 2023, no caso de que a taxa interanual da inflación subxacente do mes de  setembro, publicada en  outubro, sexa inferior ao 5,5 por cento. Neste caso, o tipo da recarga de equivalencia aplicable a estas operacións será do 1,4 por cento.

 • Aplicarase o tipo do 0 por cento do IVE ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias dos seguintes produtos:

  • O pan común, así como a masa de pan común conxelado e o pan común conxelado destinados exclusivamente á elaboración do pan común, así como as fariñas panificables.

  • Os seguintes tipos de leite producido por calquera especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada e en po.

  • Os queixos e os ovos.

  • As froitas, verduras, hortalizas, legumes, tubérculos e cereais, que teñan a condición de produtos naturais.

  O tipo da recarga de equivalencia aplicable a estas operacións será do 0 por cento.

  Non obstante, o tipo impositivo aplicable será o 4 por cento a partir do 1 de  novembro de 2023, no caso de que a taxa interanual da inflación subxacente do mes de setembro, publicada en outubro, sexa inferior ao 5,5 por cento. Neste caso, o tipo da recarga de equivalencia aplicable a estas operacións será do 0,5 por cento.

• Produtos de hixiene feminina

Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023, o tipo impositivo do 10 por cento aplicable ás compresas, tampóns, protegeslips, preservativos e outros anticonceptivos non medicinais, pasa a ser do 4 por cento.