Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Prazos de rexistro

1. Con carácter xeral, deben anotarse pola orde en que se reciban, e dentro do período de liquidación en que proceda efectuar a súa dedución.

2. Para os suxeitos pasivos que teñan a obriga de levar os Libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica, establécese ademais un prazo específico de remisión:

A información correspondente ás facturas recibidas, debe subministrarse nun prazo de catro días naturais desde a data en que se produza o rexistro contable da factura e, en todo caso, antes do día 16 do mes seguinte ao período de liquidación en que se incluísen as operacións correspondentes.

No caso operacións de importación, os catro días naturais deberanse computar desde que se produza o rexistro contable do documento en que conste a cota liquidada polas aduanas e en todo caso antes do día 16 do mes seguinte ao final do período ao que se refira a declaración en que se incluísen.

O prazo de remisión dos rexistros de facturación correspondente a facturas recibidas rectificativas será de catro días naturais contado desde a data en que se produza a expedición ou o rexistro contable da factura, respectivamente.

Non obstante, no caso de que a rectificación determine un incremento do importe das cotas inicialmente deducidas de acordo co que se dispón no número 1.º do apartado Dous do artigo 114 da Lei do IVE, o prazo será o previsto para o rexistro das facturas recibidas, é dicir, catro días naturais desde a data en que se produza o rexistro contable da factura e, en todo caso, antes do día 16 do mes seguinte ao período de liquidación en que se incluísen as operacións correspondentes.

Así mesmo, o prazo para a remisión dos pagamentos das operacións acollidas ao réxime especial do criterio de caixa, será de catro días naturais desde que se produza o pagamento correspondente.

Para os efectos do cómputo do prazo destes catro ou oito días naturais, exclúense os sábados, os domingos e os declarados festivos nacionais.

Lémbrase que na  Sede electrónica da Axencia Tributaria encóntrase dispoñible a ferramenta «Calculadora de prazos para a remisión dos rexistros de facturación» que indica a data límite para remitir os devanditos rexistros, así como o período e exercicio de anotación no Libro rexistro de facturas recibidas para cada unha das distintas claves de facturas.