Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Quen pode efectuar a dedución

Só poden deducir o IVE quen cumpran os seguintes requisitos subxectivos:

  1. Ter a condición de empresarios ou profesionais.

  2. Iniciar a realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes ás súas actividades empresariais ou profesionais.

    Non obstante, admítese a dedución das cotas soportadas ou satisfeitas antes do inicio da realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos propios da actividade.

Os suxeitos pasivos que realicen conxuntamente operacións suxeitas ao imposto e non suxeitas de acordo co que se dispón no artigo 7.8º da Lei do IVE en relación cos entes públicos, poderán deducir as cotas soportadas pola adquisición de bens e servizos destinados de forma simultánea á realización dunhas e outras en función dun criterio razoable e homoxéneo de imputación das cotas correspondentes aos bens e servizos utilizados para o desenvolvemento das operacións suxeitas ao imposto (ou non suxeitas por realizarse fóra do territorio de aplicación do imposto que orixinarían dereito a dedución se se efectuasen no mesmo).

Con esta finalidade, un criterio razoable e homoxéneo de imputación das cotas correspondentes a bens e servizos destinados simultaneamente a ambos os dous tipos de operacións poderá ser a proporción que represente en cada ano natural o importe total, excluído o IVE, das entregas de bens e prestacións de servizos das operacións suxeitas ao imposto, respecto do total de ingresos que obteña o suxeito pasivo polo conxunto da súa actividade.

Obviamente non serán deducibles as cotas soportadas polas adquisicións ou importacións de bens ou servizos destinados exclusivamente a realizar operacións non suxeitas do artigo 7.8º da Lei do IVE.

Do mesmo xeito serán de aplicación os criterios xerais de deducibilidade e se é o caso, será aplicable a norma da pro rata.

O previsto neste apartado non será de aplicación ás actividades de xestión de servizos públicos nas condicións sinaladas na letra a) do artigo 78.Dous.3.º da Lei do IVE.