Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Obrigas específicas

As entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades terán as seguintes obrigas tributarias:

 • A entidade dominante ostentará a representación do grupo de entidades ante a Administración tributaria. En tal concepto, a entidade dominante deberá cumprir as obrigas tributarias materiais e formais específicas que se derivan do réxime especial do grupo de entidades.

 • Tanto a entidade dominante como cada unha das entidades dependentes deberán cumprir as obrigas establecidas no artigo 164 da Lei do IVE, a excepción do pagamento da débeda tributaria ou da solicitude de compensación ou devolución, debendo procederse, para tal fin, conforme ao que se dispón na obriga 2ª do apartado seguinte.

 • A entidade dominante, sen prexuízo do cumprimento das súas obrigas propias, será responsable do cumprimento das seguintes obrigas:

  1. Comunicar á Administración tributaria a seguinte información:

   1. O cumprimento dos requisitos esixidos, a adopción dos acordos correspondentes e a opción pola aplicación do réxime especial.

    Toda esta información deberá presentarse no mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que se vaia a aplicar o réxime especial.

   2. A relación de entidades do grupo que apliquen o réxime especial, identificando as entidades que motiven calquera alteración na súa composición con respecto á do ano anterior, se é o caso. Esta información deberá comunicarse durante o mes de decembro de cada ano natural con respecto ao seguinte. Non obstante, no caso de que se incorporasen entidades ao grupo no mes de decembro, a información relativa ás devanditas entidades poderase presentar ata o 20 de xaneiro seguinte.

   3. Calquera modificación que afecte as entidades do grupo que apliquen o réxime especial. Esta comunicación deberá presentarse dentro do período de autoliquidación correspondente ao período de liquidación en que se produza.

   4. A renuncia ao réxime especial, que deberá exercitarse durante o mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que deba producir efecto, tanto no relativo á renuncia do total de entidades que apliquen o réxime especial como no referente ás renuncias individuais.

   5. A opción polo nivel avanzado (artigo 163 sexies.cinco da Lei do IVE), que deberá exercitarse durante o mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que deba producir efecto. Esta opción referirase ao conxunto de entidades que apliquen o réxime especial e formen parte do mesmo grupo de entidades, terá unha validez mínima dun ano natural e enténdese prorrogada agás renuncia.

   6. A renuncia ao nivel avanzado do réxime especial, que terá unha validez mínima dun ano.

  2. Presentar as autoliquidacións periódicas agregadas do grupo de entidades, procedendo, se é o caso, ao ingreso da débeda tributaria ou á solicitude de compensación ou devolución que proceda. As devanditas autoliquidacións agregadas integrarán os resultados das autoliquidacións individuais das entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades.

   As autoliquidacións periódicas agregadas do grupo de entidades deberán presentarse unha vez presentadas as autoliquidacións periódicas individuais de cada unha das entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades. Non obstante, no caso de que algunha das devanditas autoliquidacións non se presentase en prazo, poderase presentar a autoliquidación agregada sen prexuízo das actuacións que procedan pola falta de presentación.

   O período de liquidación das entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades coincidirá co mes natural, con independencia do seu volume de operacións.

   As entidades que queden excluídas do réxime especial pasarán a aplicar, se é o caso, o réxime xeral do imposto desde o período de liquidación en que se produza esta circunstancia, presentando as súas autoliquidacións individuais, mensual ou trimestralmente, en función do seu volume de operacións, conforme ao que se dispón no artigo 71 do Regulamento do IVE. En particular, cando a exclusión do réxime especial prodúzase con efectos para unha data distinta da correspondente ao inicio dun trimestre natural e a entidade excluída deba presentar as súas autoliquidacións trimestralmente, a devandita entidade presentará unha autoliquidación trimestral polo período de tempo restante ata completar o devandito trimestre.

   Cando para un período de liquidación, a contía total dos saldos a devolver a favor das entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades supere o importe dos saldos a ingresar do resto de entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades para o mesmo período de liquidación, poderase solicitar a devolución do exceso, sempre que non transcorresen catro anos contados a partir da presentación das autoliquidacións individuais en que se orixine o devandito exceso.

   Esta devolución practicarase nos termos dispostos no apartado tres do artigo 115 da Lei do IVE. En tal caso, non procederá a compensación dos devanditos saldos a devolver en autoliquidacións agregadas posteriores, calquera que sexa o período de tempo transcorrido ata que a devandita devolución se faga efectiva.

   No caso de que deixe de aplicarse o réxime especial do grupo de entidades e queden cantidades pendentes de compensación para as entidades integradas no grupo, estas cantidades imputaranse ás devanditas entidades en proporción ao volume de operacións do último ano natural en que o réxime especial fose de aplicación.

   Cando un empresario ou profesional inclúa o saldo que hai que compensar que resultar dunha das súas autoliquidacións individuais nunha autoliquidación agregada do grupo de entidades, non se poderá efectuar a compensación dese importe en ningunha autoliquidación individual correspondente a un período ulterior, con independencia de que resulte aplicable ou non con posterioridade o réxime especial do grupo de entidades.

  3. Dispor dun sistema de información analítica baseado en criterios razoables de imputación dos bens e servizos utilizados directa ou indirectamente, total ou parcialmente, na realización das operacións a que se refire o artigo 163 octies.un da Lei do IVE. Este sistema deberá reflectir a utilización sucesiva dos devanditos bens e servizos ata a súa aplicación final fóra do grupo. O sistema de información deberá incluír unha memoria xustificativa dos criterios de imputación utilizada, que deberán ser homoxéneos para todas as entidades do grupo e manterse durante todos os períodos en que sexa de aplicación o réxime especial, non sendo que se modifiquen por causas razoables, que deberán xustificarse na propia memoria. Este sistema de información deberá conservarse durante o prazo de prescrición do imposto.

 • No caso de que algunha das entidades integradas no grupo de entidades presentase unha autoliquidación individual extemporánea, aplicaranse as recargas e intereses que se é o caso procedan, sen que a tales efectos teña incidencia algunha o feito de que se incluíse orixinariamente o saldo da autoliquidación individual, nunha autoliquidación agregada do grupo de entidades. Se a autoliquidación agregada correspondente ao grupo de entidades preséntase extemporaneamente, as recargas aplicaranse sobre o resultado da mesma, sendo responsable do seu ingreso a entidade dominante.

 • As entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades responderán solidariamente do pagamento da débeda tributaria derivada deste réxime especial.

 • A non leva ou conservación do sistema de información será considerada como infracción tributaria grave da entidade dominante. A sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional do 2 por cento do volume de operacións do grupo.

  As inexactitudes ou omisións no sistema de información, serán consideradas como infracción tributaria grave da entidade dominante. A sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional do 10 por cento do importe dos bens e servizos adquiridos a terceiros aos que se refira a información inexacta ou omitida. A entidade dominante será suxeito infractor polos incumprimentos das obrigas específicas do réxime especial do grupo de entidades, incluídas as obrigas derivadas do ingreso da débeda tributaria, da solicitude de compensación ou da devolución resultante da declaración-liquidación agregada correspondente ao grupo de entidades, sendo responsable da veracidade e exactitude dos importes e cualificacións consignadas polas entidades dependentes que se integran na declaración-liquidación agregada. As entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades responderán das infraccións derivadas dos incumprimentos das súas propias obrigas.

 • As actuacións dirixidas a comprobar o axeitado cumprimento das obrigas das entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades entenderanse coa entidade dominante, como representante do mesmo. Igualmente, as actuacións poderán entenderse coas entidades dependentes, que deberán atender á Administración tributaria. As actuacións de comprobación ou investigación realizada a calquera entidade do grupo de entidades interromperán o prazo de prescrición do imposto referente ao total de entidades do grupo desde o momento en que a entidade dominante teña coñecemento formal das mesmas. As actas e liquidacións que deriven da comprobación deste réxime especial estenderanse á entidade dominante.

Exemplo:

As sociedades OMEGA, S.A. e DELTA, S.A. que cumpren todos os requisitos para aplicar o réxime especial de grupos de entidades, exercitaron a opción e cumpren os requisitos establecidos na Lei do IVE para a súa aplicación. A sociedade OMEGA, S.A. ten unha participación do 60 %do capital da sociedade DELTA, S.A. O día 19 de abril cada sociedade presenta a súa autoliquidación individual no modelo 322, co seguinte resultado:

Sociedade OMEGA, S.A.:

 • IVE reportado: 6.000
 • IVE deducible: 2000
 • Resultado autoliquidación: 4.000

Sociedade DELTA, S.A.:

 • IVE reportado: 1.000
 • IVE deducible: 2000
 • Resultado autoliquidación: -1.000

O día 20 de abril, a entidade dominante, presentará unha autoliquidación mensual no modelo agregado 353, en que integrará os resultados das autoliquidacións anteriores, da seguinte forma:

 • Sociedade OMEGA, S.A. (dominante). Resultado (modelo 322): 4.000
 • Sociedade DELTA, S.A. (dependente). Resultado (modelo 322): -1.000
 • Resultado autoliquidación: 3.000