Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Cando pódese deducir

O dereito a deducir nace:

 1. A regra xeral é que o dereito a deducir nace cando se devindican as cotas deducibles, sempre que se teña o documento xustificativo da operación.

 2. Como regras especiais establécense as seguintes:

  1. Nas operacións asimiladas ás importacións cuxas declaracións se presenten en prazo: ao finalizar o período a que se refiran as declaracións, sendo deducibles as cotas do IVE reportado pola realización das devanditas operacións no propio modelo, tal e como se establece no 2º parágrafo do artigo 73.3 do Regulamento do IVE.

  2. Nas entregas ocasionais de medios de transporte novo: cando se efectúe a entrega.

  3. Tratandose de entregas de obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección ás que se aplique o réxime xeral do imposto: cando se devindique o imposto correspondente ás entregas dos devanditos bens efectuadas polo revendedor.

  4. No réxime especial do criterio de caixa: no momento do pagamento total ou parcial do prezo polos importes efectivamente satisfeitos, ou o 31 de decembro do ano inmediato posterior a aquel en que se realizase a operación se o pagamento non se produciu.

  5. Nas operacións efectuadas para a realización da viaxe que redunda en beneficio do viaxeiro (artigo 146 da Lei do IVE) que se destinen a realizar unha operación á que non se lle aplique o réxime especial das axencias de viaxes (artigo 147 da Lei do IVE): no momento en que se devindique o Imposto correspondente á devandita operación.

O dereito á dedución caduca no prazo de 4 anos desde o seu nacemento.

Exemplo:

Un empresario localiza dúas facturas que había extraviado, unha correspondente a un servizo que se lle prestou en 2015 e outra dunha compra de bens recibidos en 2019.

A cota soportada polo servizo non é deducible porque pasaron máis de 4 anos desde que se efectuou o mesmo. A cota soportada na adquisición dos bens pode deducira na seguinte autoliquidación que presente porque non pasaron 4 anos desde que os bens se puxeron a disposición do comprador.

Se a procedencia ou a contía da dedución está pendente da resolución dunha controversia en vía administrativa ou xurisdicional, o prazo de caducidade empeza a computarse desde a data en que a resolución ou sentenza sexan firmes.