Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Requisitos

É un réxime obrigatorio para as axencias de viaxes e para os organizadores de circuítos turísticos que actuen en nome propio respecto do viaxeiro, cando na realización da viaxe utilicen bens e servizos prestados por outros empresarios e profesionais.

Considéranse viaxes:

Os servizos de hospedaxe ou transporte prestado conxuntamente ou por separado e, se é o caso, con outros de carácter accesorio ou complementario dos mesmos.

O réxime aplícase tamén ás viaxes para estudos no estranxeiro. (Consulta DGT V3335-16).

O réxime non se aplica á venda de viaxes que se leven a cabo exclusivamente con medios de transporte ou de hostalaría propia. Se se realizan viaxes utilizando en parte medios propios e en parte alleos, só se aplicará este réxime respecto dos servizos prestados con medios alleos.