Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Devolución a empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do Imposto, Illas Canarias, Ceuta e Melilla polo IVE soportado nas adquisicións ou importacións de bens ou servizos efectuados na Comunidade, con excepción das realizadas no devandito territorio

1. Requisitos

Os empresarios ou profesionais que estean establecidos no territorio de aplicación do imposto, así como os establecidos nas Illas Canarias, Ceuta e Melilla, poden solicitar a devolución das cotas soportadas por adquisicións ou importacións de bens ou servizos efectuados na Comunidade, mediante a presentación por vía electrónica dunha solicitude a través dos formularios dispostos na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

O devandito órgano informará sen demora ao solicitante da recepción da solicitude por medio do envío dun xustificante de recepción electrónico e decidirá a súa remisión por vía electrónica ao Estado membro en que se soportasen as cotas no prazo de 15 días contados desde a devandita recepción.

O solicitante deberá estar inscrito no servizo de notificacións en dirección electrónica para as comunicacións que realice a Axencia Tributaria.

2. Prazo

O prazo para a presentación da solicitude de devolución iniciarase ao día seguinte do final do período de devolución e concluirá o 30 de setembro seguinte ao ano natural en que se soportasen as cotas.

3. Procedemento

Os empresarios e profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto, presentarán o formulario 360 de «Solicitude de devolución do Imposto sobre o Valor Engadido soportado por empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto »aprobado pola Orde EHA/789/2010, do 16 de marzo (BOE do 30 de marzo), para solicitar a devolución.

Este formulario será presentado obrigatoriamente por vía telemática a través de Internet.

Cada un dos Estados membros en que se soportasen as cotas cuxa devolución se solicita, poderá optar por esixir a achega de determinados datos recollidos neste modelo de formulario. Os campos correspondentes aos datos citados estarán dispoñibles en función da opción elixida polo Estado membro de devolución.

A solicitude de devolución unicamente considérase presentada cando conteña toda a información esixida polo Estado membro de devolución.