Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Obrigas formais

Os suxeitos pasivos acollidos a este réxime especial deben levar un Libro Rexistro en que anoten as operacións comprendidas neste réxime especial, e deben conservar copia do recibo acreditativo do pagamento da compensación durante 4 anos a partir da devindicación do imposto.

Ademais:

  • Se realiza outras actividades acollidas ao réxime simplificado ou da recarga de equivalencia, deberá levar o Libro Rexistro de facturas recibidas onde anotará separadamente as facturas que correspondan ás adquisicións de cada sector da actividade incluída as do réxime especial da agricultura, gandaría e pesca.

  • Se realiza actividades en réxime xeral ou noutro réxime especial distinto dos anteriores, debe cumprir respecto delas as obrigas establecidas, debendo anotar separadamente no Libro Rexistro de facturas recibidas as adquisicións do réxime especial da agricultura, gandaría e pesca.