Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Exencións en operacións médicas e sanitarias

Están exentas as seguintes operacións:

  • Os servizos de hospitalización ou asistencia sanitaria e os demais directamente relacionados cos mesmos realizados por Entidades de dereito público ou por entidades ou establecementos privados en réxime de prezos autorizados ou comunicados.

  • A asistencia a persoas físicas por profesionais médicos ou sanitarios que consistan en diagnóstico, prevención e tratamento de enfermidades.

É indiferente quen sexa o pagador ou cobrador do servizo. Están exentos os servizos prestados por un profesional médico ou sanitario, tanto cando estes lle sexan abonados polo paciente coma se son abonados por unha sociedade médica ou polo hospital titular da actividade sanitaria.

Exemplos:

  • Os servizos médicos prestados á marxe ou con independencia dun tratamento médico, como poden ser as operacións de cirurxía estética, están suxeitos e non exentos do IVE.

  • Os digitopuntores, acupuntores, naturópatas e masoterapistas non se inclúen entre os profesionais médicos ou sanitarios de acordo co noso ordenamento xurídico vixente e os servizos prestados no exercicio das súas respectivas profesións están suxeitos e non exentos do imposto.

  • As entregas de sangue, plasma sanguíneo e demais fluídos, tecidos e outros elementos do corpo humano para fins médicos ou de investigación están suxeitos e exentos do IVE.

  • Os servizos de estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas e protéticos dentais e a entrega, reparación e colocación de próteses dentais e ortopedias maxilares realizadas polos mesmos, calquera que sexa a persoa a cuxo cargo se realicen as devanditas operacións están suxeitos e exentos do IVE.

  • O transporte de doentes ou feridos en ambulancias ou vehículos especialmente adaptados para iso están suxeitos e exentos do IVE.