Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Obrigas formais

1. Obrigas rexistrais

Os suxeitos pasivos que realicen operacións ás que deba aplicarse este réxime, ademais das obrigas rexistrais comúns, levarán os seguintes Libros Rexistros específicos:

 1. Un Libro Rexistro para anotar as adquisicións, importacións e entregas ás que resulte aplicable a determinación da base impoñible mediante a marxe de beneficio de cada operación.

  Este libro deberá dispor das seguintes columnas:

  Descrición do benNº de factura ou documento
  de adquisición ou importación
  Prezo de compraNº de documento de facturación
  expedida polo suxeito pasivo ao transmitir o ben
  Prezo de vendaIVE repercutido ou indicación
  da exención aplicada
  Indicación, se é o caso, da aplicación do
  réxime xeral da entrega
  --- --- --- --- --- --- ---
 2. Un Libro Rexistro distinto para anotar as adquisicións, importacións e entregas realizadas durante cada período de liquidación ás que resulte aplicable a determinación da base impoñible mediante a marxe de beneficio global.

  Este libro deberá dispor das seguintes columnas:

  Descrición dos bensNº de factura ou documento
  de adquisición ou importación
  Prezo de compraNº de documento de facturación
  expedida polo suxeito pasivo ao transmitir os bens
  Prezo de vendaIndicación, se é o caso,
  da exención aplicada
  Valor das existencias iniciais e finais
  de cada ano natural
  --- --- --- --- --- --- ---

2. Obrigas de facturación

Nas facturas que documenten as entregas de bens suxeitas ao réxime especial non se pode consignar separadamente a cota repercutida, debendo entenderse comprendida no prezo total da operación. Estas cotas non son deducibles para os adquirentes.

Na factura indicarase que se aplicou este réxime especial incluíndo a mención «réxime especial dos bens usados», «réxime especial dos obxectos de arte» ou «réxime especial das antigüidades e obxectos de colección».

Nas entregas destinadas a outro Estado membro debe facerse constar a circunstancia de que tributaron de acordo co réxime especial previsto nos artigos 312 a 315 da Directiva 2006/112/CE, do Consello, do 28 de novembro de 2006, con mención expresa do devandito artigo.

Nas compras a quen non teñan a consideración de empresarios ou profesionais debe expedirse un documento de compra por cada adquisición efectuada, que debe ser asinada polo transmitente.