Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Suposto práctico

Don “XX” exerce a actividade de Cafetaría, epígrafe 672.1, desde o ano 2019.

A actividade desenvólvea nun local arrendado polo que paga 760 euros mensuais (máis IVE ). Desde que comezou, o contribuínte está acollido ao réxime simplificado do IVE e desenvolveu a actividade cos seguintes elementos:

 • Potencia eléctrica: 20 kw

 • Mesas:

  • 4 mesas para 4 persoas

  • 2 mesas para 2 persoas

 • Máquinas tipo «B»: 2 máquinas

No referente ao persoal empregado no negocio, traballan o titular e 2 empregados a tempo completo durante todo o ano; un traballador de 18 anos 900 horas, desde o 1 de febreiro, e dous traballadores, desde o 1 de xullo ao 30 de setembro, que traballaron 720 horas cada un.

En 2022, o número de traballadores foi de 2 traballadores a xornada completa durante todo o ano máis o titular da actividade.

Outros datos a ter en conta:

 • O 1 de xullo de  2023 adquiriu un forno eléctrico por 450 euros e o 13 de outubro repuxo o mobiliario por 2000 euros.

 • O 30 de novembro adquire panos da mesa, posavasos e outro material en Portugal por 2.500 euros.

 • Ao finalizar o ano, o importe total do IVE  soportado en operacións correntes ascende a 9.330 euros.

  1. Calcular o ingreso a conta dos tres primeiros trimestres.

  2. Determinar a cota anual pola actividade.

  3. Determinar o resultado da autoliquidación final do cuarto trimestre.

 • No exercicio  2023 o volume de operacións en réxime simplificado ascendeu a 130.000 euros.

Solución:

 1. Cálculo do ingreso a conta:

  Actividade: cafetaría
  Epígrafe IAE: 672.1, 2 e 3
  MóduloDefiniciónUnidadeCota reportada anual por unidade
  1 Persoal empregado Persoa 2.356,07
  2 Potencia eléctrica kw contratado 124,00
  3 Mesas Mesa 70,86
  4 Máquinas tipo «A» Máquina tipo «A» 221,43
  5 Máquinas tipo «B» Máquina tipo «B» 832,60
  6 Comisións por lotarías Euro 0,21
  Cota mínima por operacións correntes: 13% da cota reportada por operacións correntes

  Datos base a 1 de xaneiro de 2023:

  • Persoal empregado: 3 persoas x 2.356,07 = 7.068,21 euros

  • Potencia eléctrica: 20 kw x 124,00 = 2.480,00 euros

  • Mesas: 5 mesas x 70,86 = 354,30 euros

  • Máquinas tipo «B»: 2 máquina x 832,60 = 1.665,20 euros

  • Total: 11.567,71 euros

  • Ingreso a conta (4% x 11.567,71) = 462,71 euros

  • Opta por deducir o IVE soportado dos activos fixos na declaración do último trimestre.

  • Cota trimestral 1T, 2T e 3T: 462,71 euros

  • (Consulte o 1T do modelo 303, similar ao 2T e 3T)

 2. Cota anual da actividade:

  Actividade: cafetaría
  Epígrafe IAE: 672.1, 2 e 3
  MóduloDefiniciónUnidadeCota reportada anual por unidade
  1 Persoal empregado Persoa 2.356,07
  2 Potencia eléctrica kw contratado 124,00
  3 Mesas Mesa 70,86
  4 Máquinas tipo «A» Máquina tipo «A» 221,43
  5 Máquinas tipo «B» Máquina tipo «B» 832,60
  6 Comisións por lotarías Euro 0,21
  Cota mínima por operacións correntes: 13% da cota reportada por operacións correntes

  Cota reportada por operacións correntes:

  • Persoal empregado: 4,10 persoas x 2.356,07 = 9.659,89 euros

  • Potencia eléctrica: 20 kw x 124,00 = 2.480,00 euros

  • Mesas: 5 mesas x 70,86 = 354,30 euros

  • Máquinas tipo «B»: 2 máquinas x 832,60 = 1.665,20 euros

  • Total: 14.159,39 euros

  Cota derivada do réxime simplificado: a maior das seguintes cantidades:

  1. Cota reportada por operacións correntes: 14.159,39 euros

   Cotas soportadas por operacións correntes:

   • Cotas soportadas: 9.330,00 euros (*)
   • 1% difícil xustificación: 141,59 euros

   • 9.471,59 euros

   • Diferenza: (14.159,39 - 9.471,59) = 4.687,80 euros

   (*) As cotas soportadas polo alugamento do local son cotas soportadas por operacións correntes e, polo tanto, están incluídas no importe total por este concepto. Se o local fose propio, as cotas soportadas na súa adquisición serían deducibles como activos fixos.

  2. Cota mínima: (13% de 14.159,39 euros): 1.840,72 euros

   Polo tanto, a cota derivada do réxime simplificado é 4.687,80 euros

   Cota anual:

   • Cota derivada do réxime simplificado: 4.687,80 euros

   • Cota reportada adquisicións intracomunitarias de bens (2.500 euros x 21 %): 525,00 euros

   • IVE deducible activos fixos (450 x 21% + 2000 x 21 %): -514,5 euros

   • Cota anual: 4.698,30 euros

   Resultado da autoliquidación final:

   • Cota anual: 4.698,30 euros

   • Ingresos a conta do exercicio: (462,71 x 3): -1.388,13 euros

   Resultado declaración 4.º trimestre: 3.310,17 euros

   (Consulte o 4T do modelo 303 )