Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Rectificación de deducións

Os casos de rectificación de deducións son:

 1. Incorrecta determinación das deducións.

 2. Rectificación de cotas repercutidas por:

  1. Determinación incorrecta.

  2. Modificación da base impoñible.

Se a rectificación implica un incremento de cotas, pode efectuarse na autoliquidación do período en que o suxeito pasivo reciba a factura rectificativa ou nas declaracións seguintes, sempre que non transcorresen catro anos desde a devindicación do imposto ou desde que se producisen as circunstancias determinantes da modificación da base impoñible.

Se a rectificación non ten causa na modificación da base impoñible, non poderá efectuarse despois dun ano desde a expedición da factura rectificativa.

Se a rectificación implica unha minoración de cotas, é obrigatoria e debe efectuarse:

 • Se é por erro fundado de dereito ou modificación da base impoñible: na autoliquidación do período en que se recibise a factura rectificativa.

 • No suposto de concurso ou se a operación gravada queda sen efecto como consecuencia do exercicio dunha acción de reintegración concursal ou outras de impugnación exercitada no seo do concurso, se o comprador ou adquirente inicial está tamén en concurso: na autoliquidación do período en que se exerceu o dereito á dedución das cotas soportadas, sen que proceda aplicar recargas nin xuros de mora.

 • Se é por outra causa: debe presentar autoliquidación rectificativa aplicandose a recarga e os xuros de mora que procedan, segundo o artigo 27 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Incorporouse na Sede electrónica da AEAT unha «Calculadora de prazos para facturas rectificativas», onde pode consultarse a data límite para modificar o IVE soportado deducido cando se produzan as circunstancias previstas no artigo 80 da LIVE ou un erro. Tamén facilita o período e exercicio do modelo 303.

Esquema de rectificación de cotas repercutidas e deducións
Cotas repercutidasProcedemento de rectificaciónCotas deducidas
Tipo de variaciónTipo de variación
Aumento
 1. Na autoliquidación correspondente ao período en que se efectúe a rectificación, cando a mesma fúndese nalgunha das seguintes causas:

  1. Devolución de envases e embalaxes.
  2. Descontos e bonificacións realizadas despois da operación, sempre que estean debidamente xustificados.
  3. Cando as operacións gravadas queden total ou parcialmente sen efecto:
   • por resolución firme xudicial ou administrativa
   • de acordo con dereito ou aos usos de comercio.
  4. Cando se altere o prezo despois de que a operación se realizase.
  5. Cando con posterioridade á devindicación do Imposto e sempre que as cotas repercutidas non se satisfixesen, dítese auto de declaración de concurso e sempre que se reúnen os requisitos establecidos pola normativa do Imposto.
  6. Cando se trate de créditos incobrables.
  7. Erro fundado de dereito.
  8. Importe da contraprestación non coñecido no momento da devindicación do imposto con fixación provisional da base impoñible aplicando criterios fundados.
 2. Nos restantes casos e sempre que non mediase requirimento previo, o suxeito pasivo debe presentar unha autoliquidación complementaria á do período en que se efectuou a liquidación das operacións que agora se rectifican, aplicandose a recarga e os xuros de mora que procedan.

Diminución
Diminución
 1. Regularizar a situación na autoliquidación correspondente ao período en que deba efectuarse a rectificación ou nos posteriores ata o prazo de:

  • Un ano para as cotas repercutidas.
  • Catro anos para as cotas soportadas se a rectificación é por causas do artigo 80 da Lei do IVE , noutro caso será dun ano desde a expedición da factura rectificativa.
 2. Nas cotas repercutidas de máis, poderá optarse, cando corresponda, pola iniciación do procedemento de rectificación de autoliquidación.

Aumento