Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Libro Rexistro de determinadas operacións intracomunitarias

1. Contido 

Os suxeitos pasivos do Imposto sobre o Valor Engadido deberán levar, ademais dos libros citados nos apartados anteriores, un libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias.

Operacións intracomunitarias que deben anotarse:

  1. Envío ou recepción de bens para a realización dos informes periciais ou traballos mencionados no artigo 70.Un.7.º letra b) da Lei do IVE.

  2. Transferencias e adquisicións intracomunitarias de bens comprendidos nos artigos 9.3.º e 16.2.º, incluídas as contempladas nas excepcións das letras e), f) e g) do artigo 9.3.º da Lei do IVE.

  3. O envío ou recepción dos bens comprendidos nun acordo de vendas de bens en consigna a que se refire o artigo 9 bis da Lei do IVE.

Para os suxeitos pasivos que teñan a obriga de levar os Libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica, o contido deste libro é exactamente o mesmo.

Desde o 1 de xaneiro de 2021 tamén se deben rexistrar no Libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias a través da devandita sede as vendas en consigna.

Datos que deben constar nos casos previstos nos números 1º e 2º do artigo 66.1 do Regulamento do IVE:

  1. Operación e data.

  2. Descrición dos bens con referencia á factura de adquisición ou título de posesión.

  3. Outras facturas ou documentación relativa ás operacións de que se trate.

  4. Identificación do destinatario ou remitente, indicando seu NIF-IVE, razón social e domicilio.

  5. Estado membro de orixe ou destino dos bens.

  6. Prazo que, se é o caso, fixásese para a realización das operacións.

A información que debe constar nos casos previstos no número 3º do artigo 66.1 do Regulamento do IVE detállanse no  Capítulo 3  dentro do apartado dedicado ás transferencias de bens no marco de acordos de venda de bens en consigna.

2. Prazo de rexistro 

Con carácter xeral deben anotarse no prazo de 7 días desde o momento de inicio da expedición ou transporte dos bens a que se refiren.

Para os suxeitos pasivos que teñan a obriga de levar os Libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica, establécese ademais un prazo específico de remisión:

A información das operacións a rexistrar neste libro, debe remitirse nun prazo de catro días naturais, desde o momento de inicio da expedición ou transporte, ou se é o caso, desde o momento da recepción dos bens a que se refiren.

Para os efectos do cómputo do prazo destes catro ou oito días naturais, exclúense os sábados, os domingos e os declarados festivos nacionais.