Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

D) Rexistro

No apartado «B) Concepto de acordo de venda de bens en consigna», ao enumerar os requisitos que deben cumprirse para a aplicación das novas normas ás transferencias de bens no marco de acordos de venda de bens en consigna, citábase a inscrición no libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias.

Trátase dun requisito substantivo para a consideración da transferencia de bens a outro Estado membro e posterior entrega interior como unha soa operación.

Desde o punto de vista do vendedor, deberá anotar no libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias os seguintes datos:

 1. O Estado membro a partir do que os bens foron transportados e a data de expedición.

 2. O número de identificación para os efectos do IVE do empresario ou profesional ao que van destinados os bens asignados polo Estado membro ao que se transportan.

 3. O Estado membro ao que se transportan os bens, o número de identificación para os efectos do IVE do depositario dos bens en caso de ser distinto ao destinatario, o enderezo do almacén e a data de chegada ao mesmo.

 4. O valor, a descrición e a cantidade dos bens que chegaron ao almacén.

 5. O número de identificación para os efectos do IVE do empresario que substitúe o destinatario inicial dos bens e a data en que ten lugar a substitución.

 6. Descrición, base impoñible, cantidade e prezo unitario dos bens entregados, data de entrega e número de identificación para os efectos do IVE do empresario adquirente.

 7. Descrición, base impoñible, cantidade e prezo unitario dos bens cuxo movemento dea lugar a unha transferencia por incumprimento dos requisitos das vendas en consigna, data en que se produciron as circunstancias e motivo.

 8. Descrición, cantidade e valor dos bens que, se é o caso, fosen devoltos e data de devolución.

Pola súa banda, o empresario ao que vaian destinados os bens ou o seu substituto deberá facer constar, en todo caso, os seguintes datos:

 1. O número de identificación para os efectos do IVE do vendedor.

 2. A descrición e cantidade dos bens enviados para ser postos á súa disposición.

 3. Descrición, base impoñible, cantidade e prezo unitario dos bens adquiridos e data en que se realiza a adquisición intracomunitaria.

En caso de ser depositario dos bens , deberá ademais rexistrar:

 1. A data de chegada ao almacén dos bens.

 2. Descrición, cantidade e valor dos bens que son retirados do almacén polo vendedor e deixan de estar á súa disposición, así como a data en que se retiran.

 3. Descrición, cantidade e valor dos bens destruídos ou desaparecidos do almacén e a data en que se produce ou descubre tal circunstancia.

Os empresarios que apliquen a Subministración Inmediata de Información (SII), teñen a obriga de rexistrar as vendas en consigna no Libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias a través da sede electrónica da AEAT a partir do 1 de xaneiro de 2021.