Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Exencións relativas a actividades educativas

Están exentas dentro deste tipo de actividades as seguintes:

 • A educación da infancia e da mocidade, a garda e custodia de nenos, incluída a atención a nenos nos centros docentes en tempo interlectivo durante o comedor escolar ou en aulas en servizo de gardaría fóra do horario escolar, o ensino escolar, universitaria e de posgraduados, o ensino de idiomas e a formación e reciclaxe profesional, realizadas por Entidades de dereito público ou entidades privadas autorizadas para o exercicio das devanditas actividades.

  A exención estenderase ás prestacións de servizos e entregas de bens directamente relacionadas cos servizos enumerados no parágrafo anterior, efectuadas con medios propios ou alleos polas mesmas empresas docentes ou educativas que presten os mencionados servizos.

  Estarán suxeitas e non exentas as vendas denominadas «cursos de ensino a distancia» en que a operación estea integrada, con carácter principal, por unha entrega de bens (libros, fascículos, vídeos, etc.) á que acompaña, con carácter accesorio, a obriga que asume a empresa editora de atender as consultas dos adquirentes do curso.

  Non se comprenden nesta exención determinada servizos, como os relativos á práctica do deporte prestado por empresas distintas dos centros docentes (agás Asociacións de Nais e Pais de Alumnos), os de aloxamento e alimentación prestada por colexios maiores ou menores e residencias de estudantes, os relativos a permisos de condución de vehículos terrestres das clases A, B e C e os referentes aos títulos, licenzas ou permisos necesarios para a condución de buques ou aeronaves deportivas ou de recreo. Tampouco se comprenden na exención as entregas de bens efectuadas a título oneroso.

  Os servizos de comedor escolar están exentos cando sexan prestados directamente polos centros docentes ou educativos aos seus alumnos, non facendo extensiva esta exención a outros casos, como poden ser as empresas de catering escolar. (Consulta da DGT V0231-16).

  De acordo coa xurisprudencia do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas, os servizos educativos referidos neste punto e que se encontran regulados no artigo 20.Un.9º da Lei do IVE están exentos do imposto con independencia de que conten ou non con autorización administrativa, e neste sentido pronunciouse a Dirección Xeral de Tributos na súa consulta vinculante CV0282-06.

 • As clases a título particular prestadas por persoas físicas sobre materias incluídas nos plans de estudos do sistema educativo.

  Non terán a consideración de clases prestadas a título particular aquelas para cuxa realización cumpra darse de alta nas tarifas de actividades empresariais ou artísticas do Imposto sobre Actividades Económicas.

  Se o suxeito pasivo realiza directa e persoalmente a actividade considerarase profesional. Se tal actividade exércese nunha organización (academia, centro de estudos, etc.) considerarase unha actividade empresarial.