Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Contido

O imposto se devengará:

  1. No momento do cobramento total ou parcial do prezo polos importes efectivamente percibidos.

  2. O 31 de decembro do ano inmediatamente posterior a aquel en que se realizase a operación se o cobramento non se produciu.

Deberá acreditarse o momento do cobramento total ou parcial do prezo da operación.

A repercusión do imposto deberá efectuarse ao tempo de expedir e entregar a factura, pero entenderase producida no momento da devindicación da operación.

Os suxeitos pasivos acollidos ao RECC poderán practicar as súas deducións coa particularidade de que o dereito á dedución nace:

  1. No momento do pagamento total ou parcial do prezo polos importes efectivamente satisfeitos.

  2. O 31 de decembro do ano inmediatamente posterior a aquel en que se realizase a operación se o pagamento non se produciu.

Deberá acreditarse o momento do pagamento total ou parcial do prezo da operación.

No caso de destinatarios de operacións afectadas por este réxime o dereito á dedución das cotas soportadas por estas operacións nace:

  1. No momento do pagamento total ou parcial do prezo polos importes efectivamente satisfeitos.

  2. O 31 de decembro do ano inmediatamente posterior a aquel en que se realizase a operación se o pagamento non se produciu.

Exemplo:

O empresario «A» adquire mercadorías no primeiro trimestre do ano n por importe de 600.000 euros a outro empresario «B» que está acollido ao réxime especial do criterio de caixa.

A metade do prezo págase o 1 de xullo do ano n e o resto o 1 de febreiro do ano n+2. Cando poderá deducir o IVE soportado na compra o empresario «A »?

A devindicación e, polo tanto, o dereito á dedución do imposto producirase o 1 de xullo do ano n polo importe pago (300.000 x 21% = 63.000 euros) e o 31 de decembro do ano n+1 polo importe restante (300.000 x 21% = 63.000 euros).