Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

As cotas soportadas deben ter a consideración legal de deducibles

Neste punto, hai que ter en conta tres circunstancias:

 1. Son deducibles as cotas reportadas no territorio de aplicación do IVE español (Península e as Baleares), soportadas por repercusión directa que correspondan a operacións suxeitas e non exentas.

  Exemplo:

  As cotas do IVE soportado por un empresario nun país distinto de España non son deducibles no noso país por non haberse reportado no territorio de aplicación do imposto. Para recuperar as devanditas cotas, o empresario deberá acudir á Administración tributaria do país en que as soportou. Se se trata dun Estado membro da Comunidade Europea, o empresario debe presentar o formulario aloxado para ese fin na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria (enderezo electrónico: https://sede.agenciatributaria.gob.es ). Neste caso, o Estado membro en cuestión estará obrigado a devolver as cotas soportadas de acordo coas previsións contidas na normativa comunitaria. Se se trata dun país non comunitario, haberá que estar ao que dispoña a súa normativa interna.

 2. As cotas non poden deducirse en contía superior á que legalmente corresponda.

  Exemplo:

  Un editor vende libros por 10.000 euros a un libreiro repercutindolle 2.100 euros de IVE (aplica, polo tanto, un tipo impositivo do 21 por cento). Os libros deben gravarse ao 4 por cento, segundo a Lei do IVE.

  Aínda cando o libreiro pagase os 2.100 euros, só terá dereito a deducir o 4 por cento, é dicir, 400 euros. Iso sen prexuízo da obriga por parte do editor de rectificar a repercusión errónea efectuada.

 3. As cotas non poden deducirse antes de que se devindicasen de acordo con dereito (consulte o apartado dedicado á Devindicación no capítulo 4 deste Manual práctico).