Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Renuncia ao réxime simplificado

Con carácter xeral, a renuncia ao réxime simplificado deberase efectuar ao tempo de presentar a declaración de comezo da actividade (en cuxo caso, a renuncia prové efectos desde que se inicie a actividade), ou no mes de decembro anterior ao ano natural en que deba prover efectos, mediante a presentación da correspondente declaración censual.

Entenderase tamén realizada a renuncia cando se presente en prazo a autoliquidación do primeiro trimestre do ano aplicando o réxime xeral. En caso de inicio de actividade, entenderase efectuada a renuncia se se aplica o réxime xeral na primeira autoliquidación que presente  en prazo despois do comezo da actividade.

Non obstante, o prazo de renuncia aos réximes simplificados e da agricultura, gandaría e pesca e a revogación da mesma, que deban prover efectos para o ano 2023, é desde o 25 de decembro de 2022 ata o 31 de xaneiro de 2023.

As renuncias e revogacións presentadas para o ano 2023 aos réximes especiais simplificados e da agricultura, gandaría e pesca durante o mes de decembro de 2022, con anterioridade ao 25 de decembro de 2021, enténdense presentadas en período hábil, podendo ser modificada a opción realizada no prazo citado no parágrafo anterior.

A renuncia produce efectos durante un período mínimo de tres anos e entenderase prorrogada tacitamente nos anos seguintes, non sendo que sexa revogada no mes de decembro anterior ao ano natural en que deba producir efectos.

Cando o empresario ou profesional viñese realizando unha actividade acollida ao réxime simplificado e iniciase durante o ano outra susceptible de acollerse ao devandito réxime, ou ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca, a renuncia ao réxime especial correspondente por esta última actividade non terá efectos para ese ano respecto da actividade que se viña realizando con anterioridade.

Se no ano inmediato anterior a aquel en que a renuncia ao réxime simplificado debese prover efectos supérase o límite que determina o seu ámbito de aplicación, a devandita renuncia terase por non efectuada.