Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

12. Modelos 303, 322 e 390

Modifícanse os modelos 303, 322 e 390 con obxecto de adaptaros á nova estrutura de tipos impositivos introducidos pola disposición final terceira da Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular, e polo artigo 18 do Real Decreto-lei 11/2022, do 25 de xuño, polo que se adoptan e prorróganse determinadas medidas para responder ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína, para facer fronte a situacións de vulnerabilidade social e económica, e para a recuperación económica e social da illa da Palma.

Con obxecto de homoxeneizar a nomenclatura utilizada nos diferentes modelos de autoliquidación, modifícase nos modelos 303 e 322 a denominación do recadro B do apartado a cubrir no último período de liquidación polos suxeitos pasivos exonerados de presentar o modelo 390, e no modelo 390 modifícase a denominación do recadro B do apartado 3.

Con obxecto de homoxeneizar os modelos 303 e 322 que recollen tres recadros para a declaración da recarga de equivalencia, co modelo 390 que recolle catro recadros, incorpórase nos devanditos modelos un novo recadro para a recarga de equivalencia.

Co obxectivo de facilitar a súa formalización polo contribuínte, numérase o recadro D do apartado 6 do modelo 303.

Co obxectivo de mellorar e axilizar a xestión do Imposto sobre o Valor Engadido, introdúcese un recadro no apartado resultado do modelo 303 para individualizar os resultados das autoliquidacións previas cando se presenten autoliquidacións complementarias.

Finalmente, no modelo 303 incorpórase a opción de pagamento en entidade colaboradora mediante documento de ingreso para os contribuíntes que non estean obrigados á presentación obrigatoria por Internet previsto no artigo 2.a).1º da Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria. Esta opción está dispoñible a partir de 2023 (con efectos prácticos a partir do primeiro trimestre-1T - de 2023).