Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Obrigas formais

Nas operacións en que aplíquese este réxime, non existe obriga de consignar separadamente na factura a cota repercutida, debendo entenderse incluída no prezo.

As facturas que documenten operacións ás que lles sexa de aplicación este réxime especial, deberán facer constar a mención «réxime especial das axencias de viaxes».

Os suxeitos pasivos deberán anotar no Libro Rexistro de facturas recibidas, coa debida separación, as correspondentes ás adquisicións de bens ou servizos efectuados directamente en interese do viaxeiro.