Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Exencións sociais, culturais, deportivas

Nalgúns supostos a Lei esixe, para que sexa procedente a exención, que as operacións sexan efectuadas por entidades ou establecementos privados de carácter social.

Teñen a consideración de establecementos privados de carácter social para estes fins aqueles en que concorran os seguintes requisitos:

 • Carecer de finalidade lucrativa.

 • Os cargos de presidente, patrón ou representante legal deberán ser gratuítos.

 • Os socios, comuneiros ou partícipes das entidades ou establecementos e a seus cónxuxes ou parentes consanguíneos, ata o segundo grao inclusive, non poderán ser destinatarios principais das operacións exentas nin gozar de condicións especiais na prestación dos servizos. Este último requisito non se aplicará nas prestacións de servizos de asistencia social e deportiva.

Están exentas dentro deste tipo de actividades as seguintes:

 • As prestacións de servizos de asistencia social indicadas na Lei efectuada por Entidades de dereito público ou entidades ou establecementos privados de carácter social.

 • As cesións de persoal realizada no cumprimento dos seus fins, por entidades relixiosas inscritas no Rexistro correspondente do Ministerio de Xustiza, para o desenvolvemento de actividades sanitarias, educativas ou de asistencia social.

 • As prestacións de servizos e as entregas de bens accesorias ás mesmas efectuadas directamente aos seus membros por organismos ou entidades legalmente recoñecidos que non teñan finalidade lucrativa, cuxos obxectivos sexan de natureza política, sindical, relixiosa, patriótica, filantrópica ou cívica, realizadas para a consecución das súas finalidades específicas, sempre que perciban dos beneficiarios unicamente as cotizacións fixadas nos seus estatutos.

  Esta exención aplicarase ás operacións que cumpran os requisitos subxectivos e obxectivos establecidos na normativa con independencia de que a entidade ou establecemento que realiza a entrega de bens ou prestación de servizos non solicitase e obtido a cualificación administrativa de entidade ou establecemento de carácter social.

 • As prestacións de servizos e as entregas de bens realizadas polos partidos políticos con motivo de manifestacións destinadas a reportarlles un apoio financeiro para o cumprimento da súa finalidade específica e organizada no seu exclusivo beneficio.

 • Os servizos prestados a persoas físicas que practiquen o deporte ou a educación física, calquera que sexa a persoa ou entidade a cuxo cargo se realice a prestación, sempre que se presten por Entidades de dereito público, Federacións deportivas, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español ou Entidades ou establecementos deportivos privados de carácter social.

 • Determinadas prestacións de servizos efectuados por Entidades de dereito público ou entidades ou establecementos culturais privados de carácter social que se indican na Lei. Así, as de bibliotecas, museos, monumentos, parques zoolóxicos, representacións teatrais, etc.

 • Os servizos profesionais, incluídos aqueles cuxa contraprestación consista en dereitos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos e fotográficos de xornais e revistas, compositores musicais, autores de obras teatrais e de argumento, adaptación, guion e diálogos das obras audiovisuais, tradutores e adaptadores.