Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Obrigados a presentar a declaración

Están obrigados a presentar a declaración-resumo anual todos aqueles suxeitos pasivos do IVE que teñan a obriga de presentar autoliquidacións periódicas do imposto, incluídos os suxeitos pasivos acollidos ao procedemento de declaración conxunta. Exclúense desta obriga aos suxeitos pasivos acollidos aos réximes especiais aplicables ás vendas a distancia e a determinadas entregas interiores de bens e prestacións de servizos que presenten o modelo 369 e a aqueles suxeitos pasivos que resulten exonerados mediante Orde  da persoa titular do Ministerio de Facenda e Función Pública.

Neste sentido, a redacción actual do artigo 1 da Orde EHA/3111/2009, do 5 de novembro, establece que están exonerados de presentar a declaración resumo anual do Imposto os seguintes suxeitos pasivos:

  1. Suxeitos pasivos do Imposto obrigado á presentación de autoliquidacións periódicas, con período de liquidación trimestral que tributando só en territorio común realicen exclusivamente as actividades seguintes:

    1. Actividades que tributen en réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido, e / ou

    2. Actividade de arrendamento de bens inmobles urbanos.

    A exclusión da obriga de presentar a Declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido previsto neste número 1 manterase no caso de que os suxeitos pasivos realicen, ademais, actividades polas que non exista obriga de presentar autoliquidacións periódicas.

  2. Suxeitos pasivos que leven os libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria de acordo co previsto no artigo 62.6 do Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro.

En ambos os dous supostos a exoneración de presentar a declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido, modelo 390, non procederá no caso de que non exista obriga de presentar a autoliquidación correspondente ao último período de liquidación do exercicio.

Aínda que se lles exonere da presentación do modelo 390 deberán cubrir o apartado específico reservado aos mesmos, requirido para estes fins no modelo de autoliquidación do Imposto correspondente ao último período de liquidación do ano, en relación coa información sobre o tipo de actividades económicas ás que se refire a súa declaración e, se é o caso, sobre a porcentaxe de pro rata aplicable, sectores diferenciados e porcentaxes de tributación a varias Administracións, así como do detalle do volume total de operacións realizadas no exercicio.