Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Libro Rexistro de bens de investimento

Deberán levar este libro  os suxeitos pasivos que teñan que practicar a regularización das deducións por bens de investimento.

Contido do libro. Rexistraranse:

  1. Os bens de investimento debidamente individualizados.

  2. Os datos precisos para identificar as facturas e documentos de Aduanas de cada ben.

  3. Para cada ben individualizado, a data do comezo da súa utilización, pro rata anual definitiva e a regularización anual, se procede, das deducións.

Nos casos de transmisión dos bens de investimento durante o período de regularización, daranse de baixa do libro, anotando a referencia ao asentamento do libro rexistro de facturas expedidas que recolle a devandita entrega, así como a regularización da dedución efectuada con motivo da mesma.

Para os suxeitos pasivos que teñan a obriga de levar os Libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica, o contido deste libro é exactamente o mesmo.

Para este colectivo os rexistros deste libro deberán remitirse dentro do prazo de presentación correspondente ao último período de liquidación de cada ano natural.