Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Procedemento

As deducións antes do inicio efectivo das entregas de bens e prestacións de servizos practicaranse aplicando provisionalmente ás cotas soportadas a porcentaxe de dedución que propoña o suxeito pasivo á Administración, non sendo que esta fixe un diferente.

A solicitude de porcentaxe provisional de dedución debe efectuarse ao tempo de presentar a declaración censual de comezo de actividade, non sendo necesaria a devandita solicitude cando todas as operacións que se vaian a realizar xeren o dereito a deducir o IVE soportado.

A solicitude preséntase ante o órgano competente da Axencia Tributaria e enténdese concedida transcorrida un mes (contado desde que a solicitude tivese entrada no rexistro do órgano competente para a súa tramitación) sen que se notificase resolución.