Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

6. Créditos incobrables

Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023, para a súa  adaptación ao ordenamento comunitario, modifícanse algúns aspectos do procedemento para recuperar o  IVE de créditos incobrables:

  • Permítese a modificación da base impoñible en caso de créditos incobrables como consecuencia dun proceso de insolvencia declarada por un órgano xurisdicional doutro Estado membro aos que resulte aplicable o Regulamento (UE) 2015/848. O prazo para a modificación será de dous meses desde que finalice o prazo equivalente na lexislación concursal do Estado membro para o chamamento dos acredores.

  • En relación aos  créditos incobrables: 

    • Se o destinatario da operación non-pagada é un consumidor final, rebaíxase o importe mínimo da base impoñible da devandita operación  de 300 a 50 euros, IVE excluído.

    • Permítese substituír a reclamación xudicial ou requirimento notarial previo ao debedor por calquera outro medio que acredite fidedignamente a reclamación do cobramento ao devandito debedor.

    • Amplíase de 3 a 6 meses o prazo para recuperar o IVE desde que lle crédito é declarado incobrable, engadindo un réxime transitorio para que poidan aplicar este novo prazo os suxeitos pasivos cuxos  prazos de modificación non caducasen a 1 de xaneiro de 2023.