Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Introdución

Todas as operacións realizadas por un suxeito pasivo teñen que quedar anotadas nos correspondentes Libros Rexistro específico do IVE, debendo o devandito suxeito pasivo presentar unha autoliquidación única en cada período de liquidación comprensiva de todas as súas actividades realizadas, calquera que sexa o réxime de tributación daquelas e o lugar onde se realicen.

O período de tempo que comprende cada autoliquidación denomínase período de liquidación, que pode ser mensual ou trimestral.

Con carácter xeral, todos os suxeitos pasivos presentarán autoliquidacións trimestrais, agás os inscritos no rexistro de devolución mensual, as Grandes Empresas cun volume de operacións para os efectos de IVE no ano natural inmediato anterior superior a 6.010.121,04 euros e os que apliquen o réxime especial do grupo de entidades.

As Administracións Públicas, aqueles obrigados tributarios adscritos á Delegación Central de Grandes Contribuíntes ou a algunha das Unidades de Xestión de Grandes Empresas, os obrigados tributarios cuxo período de liquidación coincida co mes natural, e as entidades que teñan a forma xurídica de sociedade anónima ou sociedade de responsabilidade limitada, están obrigadas á presentación electrónica por Internet utilizando un certificado electrónico recoñecido.

Para os efectos deste imposto, teñen a condición de Grandes Empresas os seguintes suxeitos pasivos:

  1. Aqueles cuxo volume de operacións, calculado conforme ao que se dispón na Lei do IVE, excedese durante o ano natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros.

  2. Aqueles que efectuasen a adquisición da totalidade ou parte dun patrimonio empresarial ou profesional, cando a suma do seu volume de operacións do ano natural inmediato anterior e a do volume de operacións que efectuase no mesmo período o transmitente do devandito patrimonio mediante a utilización do patrimonio transmitido excedese de 6.010.121,04 euros.

    Esta disposición resultará aplicable a partir do momento en que teña lugar a referida transmisión, con efectos a partir do día seguinte ao de finalización do período de liquidación no curso do que tivese lugar.

Exemplo:

A sociedade "A" adquiriu o 3 de xullo do ano N un conxunto global de activos e pasivos constitutivos dunha unidade de negocio. No ano N-1 o volume de operacións da entidade «A» non superou os 6.010.121,04 euros. No ano N-1, o volume de operacións do negocio adquirido superou o importe de 6.010.121,04 euros. (DGT V1215-19).

A entidade "A" terá período de liquidación mensual desde o 1 de outubro do ano N. Desde esta data estará obrigada a levar os libros rexistro na Sede electrónica da AEAT.

Estes suxeitos pasivos están adscritos a unidades especiais de Xestión, polo que todas as súas actuacións relacionadas coa xestión tributaria circunscribiranse ao ámbito das Unidades de Xestión de Grandes Empresas, á Dependencia de Asistencia e Servizos Tributarios ou á Dependencia de Control Tributario e Aduaneiro da Delegación Central de Grandes Contribuíntes.

Os suxeitos pasivos do IVE deben realizar a determinación da débeda tributaria, mediante autoliquidacións axustadas aos modelos aprobados pola persoa titular do Ministerio de Facenda e Función Pública, debendo ingresar a débeda tributaria no lugar, forma e prazos que ao longo deste capítulo iranse expondo.

Non teñen obriga de efectuar as autoliquidacións aqueles suxeitos pasivos que realicen exclusivamente as operacións exentas dos artigos 20 (exencións en operacións interiores) e 26 (adquisicións intracomunitarias exentas) da Lei do IVE, agás as entidades incluídas no Réxime Especial de Grupos de Entidades que deberán presentar en todo caso o modelo 322, tendo en conta da especialidade do réxime de tributación.

Nas importacións de bens, o imposto liquidarase na forma prevista pola lexislación aduaneira para os dereitos arancelarios.

Non obstante, a recadación e ingreso das cotas do IVE  á importación poderá efectuarse a través da autoliquidación correspondente ao período en que se reciba o documento en que conste a liquidación practicada pola Aduana, sempre que o importador sexa un empresario ou profesional que actúe como tal e teña período de liquidación mensual. Para poder realizar este ingreso diferido do IVE á importación deberá exercitarse esta opción con carácter xeral durante o mes de novembro anterior ao inicio do ano natural en que vaia a producir efecto.

Os empresarios ou profesionais que, cumprindo os requisitos, non opten pola aplicación do réxime de importación, poderán optar por unha modalidade especial para a declaración e o pagamento do IVE á importación cando concorran os seguintes requisitos:

  • Que o valor intrínseco do envío non supere os 150 euros.

  • Que se trate de bens que non sexan obxecto de impostos especiais.

  • Que o destino final da expedición ou transporte dos bens sexa o territorio de aplicación do imposto.