Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Importacións

A determinación da base impoñible nas importacións realízase aplicando as regras xerais ou especiais que veremos a continuación.

As regras sobre modificación da base impoñible exposta nos apartados anteriores son tamén aplicables ás importacións.

Cando os elementos determinantes da base impoñible fixásense en moeda ou divisa distinta das españolas, o tipo de cambio determinarase de acordo coas disposicións comunitarias para calcular o Valor en Aduana.

Regra xeral

A base impoñible é o Valor en Aduana engadindo os conceptos seguintes en canto non estean comprendidos no mesmo:

  1. Os impostos, dereitos, exaccións e demais gravames que se devindiquen con motivo da importación, agás o IVE.

  2. Os gastos accesorios, como as comisións e os gastos de embalaxe, transporte e seguro que se produzan ata o primeiro lugar de destino dos bens no interior da Comunidade.

Regras especiais

A Lei establece a forma de determinar a base impoñible en operacións determinadas como son as reimportaciones de bens exportados temporalmente fóra da Comunidade para ser obxecto de traballos; as operacións asimiladas ás importacións e as importacións de produtos informáticos normalizados. Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023 inclúese o cálculo da base impoñible das importacións e das operacións asimiladas a importacións de bens no caso de bens que abandonen o réxime de depósito distinto do aduaneiro.