Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Prestación de servizos

A Lei do IVE define as prestacións de servizos como toda operación suxeita ao imposto que non teña a consideración de entrega, adquisición intracomunitaria ou importación de bens.

En particular, considérase que son prestacións de servizos:

 1. O exercicio independente dunha profesión, arte ou oficio.

 2. Os arrendamentos de bens, industria ou negocio, empresas ou establecementos mercantís.

 3. As cesións de uso ou gozo de bens.

 4. As cesións e concesións de dereitos de autor, licenzas, patentes, marcas e demais dereitos da propiedade intelectual e industrial.

 5. As obrigas de facer e non facer e as abstencións pactadas en contratos de axencia ou venda en exclusiva ou derivadas de convenios de distribución de bens en áreas delimitadas.

 6. As execucións de obra que non sexan entregas de bens.

 7. Os traspasos de locais de negocio.

 8. Os transportes.

 9. Os servizos de hostalaría, restaurante ou acampamento e a venda de bebidas e alimentos para o seu consumo inmediato no mesmo lugar.

 10. As operacións de seguro, reaseguro e capitalización.

 11. Os servizos de hospitalización.

 12. Os préstamos e créditos en diñeiro.

 13. O dereito a utilizar instalacións deportivas ou recreativas.

 14. A explotación de feiras e exposicións.

 15. As operacións de mediación e as de axencia ou comisión cando o axente ou comisionista actúe en nome alleo.

 16. A subministración de produtos informáticos cando non teñan a condición de entrega de bens, considerandose accesoria á prestación de servizos a entrega do soporte. En particular, considerarase prestación de servizos a subministración de produtos informáticos que fosen confeccionado previo encargo do seu destinatario conforme ás especificacións deste , así como os que sexan obxecto de adaptacións substanciais necesarias para o uso polo seu destinatario.