Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Cota derivada do réxime simplificado

A cota derivada do réxime simplificado será a maior das dúas cantidades seguintes:

  • A resultante de restar á cota reportada por operacións correntes, as cotas soportadas por operacións correntes nos termos descritos anteriormente. Nas actividades de tempada, esta cantidade multiplicarase polo índice corrector de tempada.

  • A cota mínima resultante de aplicar a porcentaxe establecida para cada actividade na Orde de aprobación dos módulos sobre a cota reportada por operacións correntes incrementada no importe das cotas soportadas fóra do territorio de aplicación do imposto e devoltas ao empresario ou profesional no exercicio.

    Nas actividades de tempada a cota mínima multiplicarase polo índice corrector de tempada.

    Hai que aclarar que no caso de actividades agrícolas, gandeiras e forestais, non existe cota mínima.