Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Determinación do importe a ingresar ou a devolver

O resultado da liquidación do Imposto sobre o Valor Engadido no réxime simplificado determínase ao termo de cada exercicio. Non obstante, o empresario ou profesional realizará un ingreso a conta con periodicidade trimestral.

Con carácter xeral, a liquidación do Imposto sobre o Valor Engadido pola realización de cada actividade acollida ao réxime simplificado resultará da diferenza entre «cotas reportadas por operacións correntes» e «cotas soportadas por operacións correntes», relativas á devandita actividade, cun importe mínimo de cota a ingresar que será o determinado para cada actividade pola Orde de aprobación dos índices e módulos para ese exercicio.

  1. Cotas reportadas por operacións correntes
  2. Cotas soportadas por operacións correntes
  3. Cota derivada do réxime simplificado
  4. Cotas trimestrais
  5. Resultado do réxime simplificado
  6. Esquema de liquidación