Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Cotas soportadas por operacións correntes

A cota soportada por operacións correntes será a suma de todas as cotas soportadas ou satisfeitas pola adquisición ou importación de bens e servizos, distintos dos activos fixos, destinados ao desenvolvemento da actividade, na medida en que sexan deducibles, por aplicación dos criterios xerais de dedución das cotas soportadas no Imposto sobre o Valor Engadido.

Serán deducibles tamén as compensacións satisfeitas a suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca.

Así mesmo, será deducible en concepto de cotas soportadas de difícil xustificación o 1 por cento do importe da cota reportada por operacións correntes.

Non serán deducibles, porén, as cotas soportadas fóra do exercicio, nin as cotas soportadas polos servizos de desprazamento ou viaxes, hostalaría e restauración no suposto de que os empresarios ou profesionais desenvolvan a súa actividade en local determinado.

Cando se realicen adquisicións ou importacións de bens e servizos para a súa utilización en común en varias actividades suxeitas a este réxime, a cota que hai que deducir será a que resulte do rateo en función da súa utilización efectiva, e se non fóra posible aplicar o devandito procedemento, por partes iguais.

É preciso indicar tamén que a dedución das cotas soportadas ou satisfeitas por operacións correntes non se verá afectada pola percepción de subvencións que non formen parte da base impoñible á actividade en réxime simplificado.

Por último, debe terse en conta que as cotas soportadas ou satisfeitas só serán deducibles na autoliquidación correspondente ao último período impositivo do ano en que deban entenderse soportadas ou satisfeitas.