Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Exencións en operacións de seguro e financeiras

Están exentas as seguintes operacións:

  • As operacións de seguro, reaseguro e capitalización.

    Así mesmo, os servizos de mediación, incluíndo a captación de clientes, para a celebración do contrato entre as partes intervenientes na realización das anteriores operacións, con independencia da condición do empresario ou profesional que os preste.

    Dentro das operacións de seguro entenderanse comprendidas as modalidades de previsión.

  • As operacións financeiras, tales como depósitos en efectivo, créditos e préstamos en diñeiro, garantías, transferencias, xiros, cheques, libranzas, obrigas de pagamento, letras de cambio, tarxetas de pagamento ou de crédito e outras ordes de pagamento; operacións con divisas, billetes de banco e moedas que sexan medios legais de pagamento; as entregas de moedas de colección cando sexan efectuadas polo emisor por un importe non superior ao seu valor facial; operacións con accións, participacións en sociedades, obrigas e demais valores.

    Tamén está exenta a xestión e depósito das institucións de investimento colectivo, dos fondos de capital risco, dos fondos de pensións, de regulación do mercado hipotecario, de titulización de activos e colectivos de xubilación, constituídos de acordo coa súa lexislación específica.

    Non están exentos os servizos de xestión de cobramento de créditos, letras de cambio, recibos e outros documentos. Tampouco se inclúen na exención os servizos prestados ao cedente no marco dos contratos de factoring, con excepción dos anticipos de fondos que, en todo caso, poídanse prestar nestes contratos.