Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Procedemento para solicitar a devolución

A solicitude presentarase no modelo oficial correspondente aprobado pola Orde EHA/789/2010, do 16 de marzo (BOE do 30 de marzo):

  1. Os empresarios e profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto, pero establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, presentarán o formulario 360 de «Solicitude de devolución do Imposto sobre o Valor Engadido soportado por empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do Imposto».

  2. Os empresarios e profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto, pero establecidos noutro Estado membro da Comunidade presentarán o formulario de solicitude de devolución de cotas soportadas no territorio de aplicación do imposto por empresarios ou profesionais non establecidos no devandito territorio pero establecidos na Comunidade, ao que se refire o artigo 5 da citada Orde Ministerial, e que se encontrará aloxado no portal electrónico da Administración Tributaria do Estado membro onde estea establecido o solicitante.

  3. Os empresarios e profesionais non establecidos no territorio de aplicación do Imposto, nin noutro Estado membro da Comunidade, nin nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, presentarán o modelo 361 de «Solicitude de devolución do IVE a determinados empresarios ou profesionais non establecidos no territorio de aplicación do Imposto, nin na Comunidade, Illas Canarias, Ceuta ou Melilla».

Estes modelos e formularios serán presentados obrigatoriamente por vía telemática nas condicións previstas na Orde EHA/789/2010, do 16 de marzo, modificada pola Orde HAP/841/2016, do 30 de maio (BOE do 2 de xuño). A devandita presentación electrónica pode realizarse utilizando un certificado electrónico recoñecido, ou a través do sistema Cl@ve no caso de persoas físicas non obrigadas a utilizar o devandito certificado electrónico.

En relación co modelo 361 e con carácter previo á presentación da solicitude de devolución deberán remitir ao órgano competente da Administración Tributaria, mediante correo certificado, os seguintes documentos:

  1. Certificación, expedida polas autoridades competentes do Estado onde estea establecido o solicitante, en que se acredite que realiza nas mesmas actividades empresariais ou profesionais suxeitas ao Imposto sobre o Valor Engadido ou a un tributo análogo durante o período ao que se refira a solicitude.

  2. Poder de representación orixinal outorgado ante fedatario público a favor dun representante que sexa residente, en que se deberá facer constar, expresamente, a capacidade do outorgante para actuar en nome e representación da persoa ou entidade representada, o lugar e a data en que o devandito poder se outorga, o nome e apelidos ou razón social, o domicilio e o número de identificación fiscal do empresario ou profesional que confire o poder, os datos identificativos e o domicilio do representante, así como, as facultades que o devandito poder lle confire, entre as que se ten que facer constar expresamente a facultade que se lle confire para presentar por medios telemáticos o modelo 361. Se o representante pretende, ademais, estar habilitado para recibir ao seu nome por conta do solicitante as devolucións do Imposto sobre o Valor Engadido, deberá facero constar expresamente no devandito poder.

    Os empresarios ou profesionais non establecidos na Comunidade que se acollan aos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos, que efectúen vendas a distancia de bens e certas entregas interiores de bens, non estarán obrigados a nomear representante ante a Administración Tributaria.

A Axencia Estatal de Administración Tributaria será a competente para a tramitación e resolución destas solicitudes de devolución.

Cando a AEAT estime que non dispón de toda a información que precise, poderá requirir a información adicional necesaria ao solicitante ou a terceiros, mediante unha mensaxe enviado por vía electrónica dentro do prazo dos catro meses contados desde a recepción da solicitude de devolución. Así mesmo, o devandito órgano poderá solicitar calquera información ulterior que estime necesaria.

Así mesmo, cando existan dúbidas acerca da validez ou exactitude dos datos contidos nunha solicitude de devolución ou na copia electrónica das facturas ou dos documentos de importación a que se refira, o órgano competente para a súa tramitación poderá requirir, se é o caso, ao solicitante a achega dos orixinais dos mesmos no marco do apartado sete do artigo 119 da Lei do Imposto. Os devanditos orixinais deberán manterse a disposición da Administración Tributaria durante o prazo de prescrición do imposto.

As solicitudes de información adicional ou ulterior deberán ser atendidas polo seu destinatario no prazo dun mes contado desde a súa recepción.

A resolución da solicitude de devolución deberá adoptarse e notificarse ao solicitante durante os catro meses seguintes á data da súa recepción polo órgano competente para a adopción da mesma.

Non obstante, cando sexa necesaria a solicitude de información adicional ou ulterior, a resolución deberá adoptarse e notificarse ao solicitante no prazo de dous meses desde a recepción da información solicitada ou desde a fin do transcurso dun mes desde que a mesma efectuouse, se a devandita solicitude non fóra atendida polo seu destinatario. Nestes casos, o procedemento de devolución terá unha duración mínima de seis meses contados desde a recepción da solicitude polo órgano competente para resolvera.

En todo caso, cando sexa necesaria a solicitude de información adicional ou ulterior, o prazo máximo para resolver unha solicitude de devolución será de oito meses contados desde a data da recepción desta , entendendose desestimada se transcorridos os prazos a que se refire este apartado non se recibiu notificación expresa da súa resolución.

Recoñecida a devolución, deberá procederse ao seu aboamento nos 10 días seguintes á finalización dos prazos a que se refire o apartado anterior.

A desestimación total ou parcial da solicitude presentada poderá ser recorrida polo solicitante.