Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Actividades de tempada

Teñen a consideración de actividades de tempada as que habitualmente só se desenvolvan durante certos días do ano, continuos ou alternos, sempre que o total non exceda de 180 días por ano.

A cota derivada do réxime simplificado resultante de restar á cota reportada por operacións correntes as cotas soportadas por operacións correntes, multiplicarase por un índice corrector, en función dos días de duración da actividade de tempada.

Os índices correctores de tempada son os seguintes:

 • Ata 60 días de tempada: 1,5
 • De 61 a 120 días de tempada: 1,35
 • De 121 a 180 días de tempada: 1,25

Nas actividades de tempada, o empresario ou profesional deberá presentar as autoliquidacións trimestrais nos prazos previstos pola normativa do imposto, aínda que a cota que hai que ingresar sexa cero.

Exemplo:

Don R.H.G. exerce a actividade de xeadaría, estando matriculado no epígrafe 676 do IAE durante os meses do verán. Todos os anos comeza a actividade o 16 de xuño finalizandoa o 15 de setembro.

Os datos da súa actividade no exercicio 2022 foron os seguintes:

 • Número de persoas empregadas: 1 persoa traballando 650 horas.
 • Potencia eléctrica: 10 kW contratados.
 • Mesas: 4 mesas de 4 persoas.

Os datos da actividade correspondente ao exercicio 2023 son os seguintes:

 • Ademais das 650 horas traballadas por el, contrata unha persoa media xornada, que realiza un total de 360 horas.

 • A potencia eléctrica e o número de mesas é o mesmo que durante o ano anterior.

 • As cotas soportadas por operacións correntes ascenden a 903,47 euros. Determinar os ingresos a conta e a cota anual correspondente ao ano 2023.

Solución:

1. Determinar se a actividade é de tempada:

A actividade é de tempada xa que se exerce con habitualidade durante unha época do ano e a súa duración é inferior a 180 días, en concreto, 92 días.

2. Determinación da cota reportada:

Como non se poden determinar os datos base a 1 de xaneiro tómanse os do ano anterior:

 • Durante o ano 2022 exerceu a actividade 92 días.
 • Persoal empregado: 650 horas/1800 h(*) = 0,36 persoas
 • Potencia eléctrica: 10 kw x 92 días/365 días = 2,52 kw
 • Mesas: 4 mesas x 92 días/365 días = 1,00 mesas
 • (*) 1 persoa non asalariada = 1800 h.

a) Cota reportada anual:

 • 0,36 persoas x 3.817,55: 1.374,32 euros
 • 2,52 kw x 141,72: 357,13 euros
 • 1,00 mesas x 46,05: 46,05 euros
 • Total: 1.777,50 euros

b) Cota reportada diaria:

 • Durante 2022 exerceu a actividade 92 días.
 • 1.777,50 / 92 días = 19,32 euros/día.

3. Determinar o ingreso a conta:

TrimestreCota diariaNº días trimestreResultadoPorcentaxe(1)Indice correctorIngreso a/c
19,32 euros/día x 0 días 0 x 0,06 x 1,35 ---
19,32 euros/día x 15 días 289,80 x 0,06 x 1,35 23,47 euros
19,32 euros/día x 77 días 1.487,64 x 0,06 x 1,35 120,50 euros
Cálculo da cota anual

Nota á táboa:

(1) Os módulos e porcentaxes son os fixados pola Orde Ministerial HFP/1172/2022, do 29 de novembro, para o cálculo da cota trimestral da actividade do exercicio 2023 (BOE do  1 de decembro). (volver porcentaxe)

4. Cálculo da cota anual.

Durante o ano 2023 exerceu a actividade 92 días.

A liquidación final do ano 2023 preséntase durante os trinta primeiros días do mes de xaneiro de 2024.

a) Persoal empregado:

 • 650 horas / 1.800 horas = 0,36 persoas
 • 360 horas / 1.800 horas = 0,20 persoas
 • Total: 0,56 persoas

Potencia eléctrica: 10 kw x 92 días / 365 días = 2,52 kw

Mesas: 4 mesas x 92 días / 365 días = 1,00 mesas

b) Cota reportada por operacións correntes:

 • 0,56 persoas x 3.817,55 euros/persoa: 2.137,83 euros
 • 2,52 kw x 141,72 euros/kw: 357,13 euros
 • 1,00 mesas x 46,05 euros/mesa: 46,05 euros
 • Total: 2.541,01 euros

c) Cotas soportadas operacións correntes:

 • Cotas soportadas: 903,47 euros
 • 1% difícil xustificación: 25,41 euros
 • Total: 928,88 euros

d) Cálculo da cota anual:

 • Cota reportada por operacións correntes: 2.541,01 euros

  Cotas soportadas por operacións correntes: -928,88 euros

  Total: 1.612,13 euros

  Índice corrector de tempada: (1.612,13 x 1,35) = 2.176,38 euros

 • Cota mínima (2.541,01 x 20 %(*) = 508,20 euros

  Índice corrector de tempada: 508,20 x 1,35 = 686,07 euros

  Resultado da cota anual: 2.176,38 euros

  (*) Porcentaxe fixada para a determinación da cota mínima por operacións correntes.

5. Liquidación 4.º Trimestre:

 • Resultado da cota anual: 2.176,38 euros
 • Ingresos a conta do exercicio: -143,97 euros
 • A ingresar: 2.032,41 euros