Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Tipo impositivo reducido do 10 por cento

Aplícase o tipo do 10 por cento ás seguintes operacións:

 1. As entregas, adquisicións intracomunitarias e importacións dos seguintes bens, así como ás execucións de obra que teñan a consideración de prestación de servizos e como resultado inmediato a obtención destes bens:

  • As substancias ou produtos que sexan susceptibles de ser, habitual e idóneamente, utilizados para a nutrición humana ou animal, así como os animais, vexetais e os demais produtos susceptibles de ser utilizados, habitual e idóneamente, para a obtención destes produtos.

   Desde o 1 de xaneiro de 2021, exclúense deste concepto as bebidas que conteñen edulcorantes engadidos, tanto naturais coma aditivos edulcorantes, que pasan a tributar ao tipo impositivo xeral do 21 por cento.

   Desde 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2023 exclúense deste concepto os aceites de oliva e de sementes e as pastas alimenticias, cuxo tipo impositivo rebaíxase ao 5 por cento.

  • Determinados bens susceptibles de ser utilizados en actividades agrícolas, forestais ou gandeiras.

  • As augas aptas para a alimentación humana ou animal ou para a rega.

  • Os medicamentos de uso veterinario.

  • Os produtos farmacéuticos comprendidos no Capítulo 30 «Produtos farmacéuticos» da Nomenclatura Combinada, susceptibles de uso directo polo consumidor final, distintos dos medicamentos de uso veterinario e daqueles aos que lles resulte de aplicación o tipo do 4 por cento.

   Os equipos médicos, aparellos e demais instrumental, relacionados no apartado oitavo do anexo da Lei do imposto, que polas súas características obxectivas, estean deseñados para aliviar ou tratar deficiencias, para uso persoal e exclusivo de persoas que teñan deficiencias físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, sen prexuízo dos bens para os que especificamente se prevé a aplicación do tipo do 4 por cento.

   Nesta categoría de bens non se encontran incluídos outros accesorios, recambios e pezas de reposto dos devanditos bens.

  • Os edificios ou parte dos mesmos aptos para a súa utilización como vivendas, incluídos os garaxes, cun máximo de dous, e anexos que se transmitan conxuntamente.

  • As flores, as plantas vivas de carácter ornamental, así como as sementes, bulbos, escallos e outros produtos de orixe exclusivamente vexetal susceptible de ser utilizados na obtención de flores e plantas vivas.

 2. As prestacións de servizos seguintes:

  • Os transportes de viaxeiros e dos seus equipaxes.

  • Os servizos de hostalaría, acampamento e balneario, os de restaurantes e, en xeral, a subministración de comidas e bebidas para consumir no acto, mesmo se se confeccionan previo encargo do destinatario.

  • Os servizos mixtos de hostalaría, espectáculos, discotecas, salas de festas, grellas ou outros análogos non se exceptúan expresamente do tipo reducido.

  • Determinados servizos efectuados en favor de titulares de explotacións agrícolas, forestais ou gandeiras.

  • Os servizos de limpeza de vías públicas, parques e xardíns públicos.

  • Os servizos de recollida, almacenaxe, transporte, valorización ou eliminación de residuos, limpeza e desratización de redes de sumidoiros públicos e a recolleita ou tratamento das augas residuais.

  • A entrada a bibliotecas, arquivos e centros de documentación, museos, corredores de arte, pinacotecas, teatros, circos, festexos taurinos, concertos, e aos demais espectáculos culturais en vivo. Tamén se aplica este tipo reducido á entrada a salas cinematográficas.

  • As prestacións de servizos de asistencia social que non estean exentas nin lles sexa de aplicación o tipo do 4 por cento.

  • Os espectáculos deportivos de carácter afeccionado.

  • As exposicións e feiras de carácter comercial.

  • As execucións de obra de renovación e reparación realizada en edificios destinados a vivendas que cumpran determinados requisitos.

  • Os arrendamentos con opción de compra de edificios ou parte dos mesmos destinados exclusivamente a vivendas, incluídas as prazas de garaxe, cun máximo de dúas unidades, e anexos neles situados que se arrenden conxuntamente.

  • A cesión dos dereitos de aproveitamento por quenda de edificios, conxuntos inmobiliarios ou sectores deles arquitectonicamente diferenciados cando o inmoble teña, polo menos, dez aloxamentos, de acordo co que se establece na normativa reguladora destes servizos.

  • Os prestados por intérpretes, artistas, directores e técnicos, que sexan persoas físicas, aos produtores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos e aos organizadores de obras teatrais e musicais.

 3. As execucións de obra, con ou sen achega de materiais, que cumpran os seguintes requisitos:

  • Que sexan consecuencia de contratos directamente formalizados entre o promotor e o contratista.

  • Que teñan por obxecto a construción ou rehabilitación de edificacións ou partes das mesmas destinadas principalmente a vivendas.

 4. As vendas con instalación de armarios de cociña, baño e encaixados, cando se cumpran determinados requisitos.

 5. As execucións de obra, con ou sen achega de materiais, consecuencia de contratos directamente formalizados entre as comunidades de propietarios dos edificios a que se refire o punto 3 e o contratista que teña por obxecto a construción de garaxes complementarios, sempre que non excedan de dous as prazas que hai que adxudicar a cada un dos propietarios.

 6. As importacións de obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección, así como tamén ás entregas e adquisicións intracomunitarias de obxectos de arte cando a entrega se realice polos seus autores ou habentes-dereito e empresarios non revendedores con dereito a dedución íntegra do imposto soportado.

 7. Desde o 26 de xuño de 2021 ata o 30 de xuño de 2022, para os contratos de enerxía eléctrica cuxo termo fixo de potencia non supere os 10 kW establécese unha rebaixa do 21 ao 10 por cento no tipo impositivo do IVE que recae sobre todos os compoñentes da factura eléctrica, cando o prezo medio mensual do mercado maiorista no mes anterior ao da facturación superase os 45 €/MWh.

  Tamén rebaíxase ao 10 por cento o tipo impositivo do IVE aplicable á factura eléctrica dos titulares de contratos de subministración de electricidade que sexan perceptores do bono social, e ademais teñan recoñecida a condición de vulnerable severo ou vulnerable severo en risco de exclusión social, durante o período ao que se refire o parágrafo anterior, con independencia do prezo da electricidade do mercado maiorista.

  Desde o 1 de xullo de 2022 ata o 31 de decembro de 2023, o tipo impositivo do 10 por cento referido neste apartado rebaíxase ao   5 por cento.