Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

C) Concepto de importacións de bens

Están suxeitas ao IVE as importacións, calquera que sexa a fin a que se destinen e a condición do importador.

Teñen a consideración de importación:

 1. A entrada no interior do país dun ben que non cumpre as condicións dos artigos 9 e 10 do Tratado constitutivo da CEE (hoxe, artigos 23 e 24 do Tratado constitutivo da Comunidade Europea) ou, se se trata dun ben comprendido no ámbito de aplicación do Tratado constitutivo da Comunidade Europea do carbón e do aceiro, que non estea en libre práctica.

 2. A entrada no interior do país dun ben procedente dun territorio terceiro, distinto dos bens a que se refire o número anterior.

  Non obstante, cando algún dos  bens  mencionados nos puntos 1 e 2 colóquense (cumprindo a lexislación) desde a súa entrada no territorio de aplicación do imposto nas situacións a que se refire o artigo 23 ou vincúlese aos réximes do artigo 24, ambos os dous da Lei do IVE (con excepción do réxime de depósito distinto do aduaneiro), a importación producirase cando  cesen as situacións ou ultímense os réximes sinalados non sendo que:

  • Sean obxecto dunha exportación ou dunha entrega intracomunitaria exenta.

  • Determinen un fletamento ou un arrendamento de buques ou aeronaves, ou ben un arrendamento dos obxectos que se incorporen aos devanditos buques e aeronaves, que sexan obxecto dunha operación asimilada á exportación exenta.

 3. A ultimación do réxime de depósito distinto do aduaneiro de bens previamente importados e vinculados ao devandito réxime aplicando a exención do artigo 65 da Lei do IVE, agás en relación aos bens obxecto de Impostos Especiais a que se refire a letra b) do apartado quinto do anexo da devandita Lei que determinará a realización dunha operación asimilada a unha importación.  

  Non se producirá importación nin operación asimilada a unha importación cando os bens sexan  obxecto dunha exportación ou dunha entrega intracomunitaria exenta.

Reciben o tratamento das importacións como operacións asimiladas a estas:

 1. Os buques que obtivesen a exención do IVE por afectación á navegación marítima internacional ou ao salvamento, á asistencia marítima ou á pesca costeira e incumpran os requisitos esixidos en relación coa exención. 

 2. As aeronaves que obtivesen a exención do IVE pola dedicación esencial á navegación aérea internacional e incumpran os requisitos esixidos en relación coa exención.

 3. As adquisicións realizadas no territorio de aplicación do imposto dos bens cuxa entrega, adquisición intracomunitaria ou importación previa beneficiásense da exención do IVE  por réxime diplomático ou consular ou organismos internacionais.

  Non obstante o que se dispón no parágrafo anterior, non será de aplicación cando o adquirente expida ou transporte inmediato e definitivamente ditos bens fóra do territorio da Comunidade.

 4. O cesamento das situacións a que se refire o artigo 23 da Lei do IVE ou  a ultimación dos réximes comprendidos no artigo 24 da devandita Lei,  dos bens cuxa entrega ou adquisición intracomunitaria para ser introducidos neles beneficiásese da exención, ou fosen obxecto de entregas ou prestacións de servizos exentos. Nestes casos, tampouco se considerará operación asimilada ás importacións  o cesamento destas situacións ou a ultimación dalgún dos réximes sinalados cando os bens sexan obxecto dunha exportación ou dunha entrega intracomunitaria exenta.

 5. A ultimación do réxime de depósito distinto do aduaneiro dos bens obxecto de Impostos Especiais a que se refire a letra b) do apartado quinto do anexo da Lei do IVE previamente importado e vinculados ao devandito réxime aplicando a exención do artigo 65 da devandita Lei, non sendo que sexan obxecto dunha exportación ou dunha entrega intracomunitaria exenta.