Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Pro rata xeral

 1. Aplícase cando o suxeito pasivo efectúa conxuntamente operacións con e sen dereito a dedución e non sexa de aplicación a pro rata especial.

 2. As cotas soportadas son deducibles na porcentaxe seguinte:

  Porcentaxe de dedución = (operacións con dereito a dedución ÷ total de operacións) x 100

  O resultado desta operación redondéase na unidade superior.

  Criterios a ter en conta en relación coas subvencións:

  Coa aprobación da Lei 3/2006, do 29 de marzo, elimínase toda restrición no dereito á dedución como consecuencia da percepción de calquera subvención, xa sexa corrente ou de capital. Non obstante, computaranse para o cálculo da pro rata, incluíndoas tanto no numerador coma no denominador, as subvencións que constitúen contraprestación, total ou parcial, das operacións suxeitas, e as vinculadas ao prezo, en función de se forman parte da base impoñible de operacións que xeran ou non o dereito a dedución.

  Non se computan no numerador nin no denominador:

  1. As operacións realizadas desde establecementos permanentes situados fóra do territorio de aplicación do imposto.

  2. As cotas do IVE que gravasen as operacións realizadas polo suxeito pasivo.

  3. As entregas e exportacións dos bens de investimento.

  4. As operacións inmobiliarias ou financeiras que non constitúan actividade empresarial ou profesional habitual do suxeito pasivo.

  5. As operacións non suxeitas ao imposto segundo o que se dispón no artigo 7 da Lei do IVE.

  6. Os autoconsumos por cambio de destino das existencias que pasan a utilizarse como bens de investimento.

  7. As subvencións que non formen parte da base impoñible.

  O importe das operacións determínase segundo o establecido para a determinación da base impoñible, incluso nas operacións exentas ou non suxeitas ao imposto.

  Para efectuar a imputación temporal aplícanse as normas sobre a devindicación do imposto.

  Cálculo do IVE soportado que é deducible:

  1. Cada ano natural aplícase provisionalmente o porcentaxe de dedución definitivo do ano precedente.

   Pode solicitarse a aplicación dunha porcentaxe provisional distinta cando se produzan circunstancias susceptibles de alteraro significativamente.

   A devandita solicitude debe formularse nos seguintes prazos:

   • No mes de xaneiro do ano en que provea efectos.

   • Ata a finalización do mes seguinte a aquel en que se produzan as circunstancias que xustifican a solicitude.

   Nestes casos, as cotas afectadas pola nova porcentaxe provisional de dedución serán as soportadas a partir da data que indique a Administración. En caso de autorización mediante silencio positivo, aplicarase a nova porcentaxe ás cotas soportadas a partir do primeiro día do período de liquidación do imposto seguinte a aquel en que recaese a autorización.

   A solicitude formúlase ante o órgano competente da Axencia Tributaria e enténdese concedida unha vez transcorrido un mes (contado desde que a solicitude tivese entrada no rexistro do órgano competente para a súa tramitación) sen que se notificase resolución.

   No primeiro ano do exercicio das actividades ou no caso de deducións anteriores á realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos, a porcentaxe de dedución será o proposto polo suxeito pasivo á Administración, non sendo que esta fixe un diferente.

  2. Na última autoliquidación, o suxeito pasivo calcula a pro rata de dedución definitiva en función das operacións realizadas no ano natural.

  3. O porcentaxe de dedución definitivo aplícase ás cotas soportadas durante o ano natural debendo regularizar as deducións practicadas.

Exemplo:

Unha empresa dedícase ao alugamento de vivendas e locais de negocios.

As operacións realizadas no ano “n-1” foron as seguintes:

 • Alugamento de vivendas: 12.000 euros
 • Alugamento de locais de negocio: 32.000 euros

As operacións realizadas durante o ano “n” foron as seguintes:

 • Alugamento de vivendas: 20.000 euros
 • Alugamento de locais: 25.000 euros

O IVE soportado en “n” polos gastos utilizados nos inmobles (tanto vivendas como locais) foi de 1.280 euros nos tres primeiros trimestres e de 160 euros no cuarto trimestre. O alugamento de vivendas é unha operación exenta sen dereito a dedución, mentres que o alugamento de locais é unha operación suxeita e non exenta con dereito a dedución.

O alugamento de vivendas e locais constitúe un só sector ao ter un mesmo grupo no CNAE, sendo aplicable a regra de pro rata xeral (non sendo que fóra aplicable a especial).

IVE soportado deducible

 1. Calcúlase a porcentaxe provisional de pro rata do ano “n” en función das operacións realizadas en “n-1”:

  Porcentaxe de pro rata = (Operacións con dereito a dedución ÷ Total de operacións) x 100 = {Alquiler locais (32.000) ÷ [Alugamento local (32.000) + Alugamento vivendas (12.000)] x 100} = (32.000 ÷ 44.000) x 100 = 72,72727%

  A porcentaxe aplicable redondéase por exceso e será o 73%.

 2. Aplicación da porcentaxe ao IVE soportado para obter o IVE soportado que se haberá deducido nas autoliquidacións correspondentes aos tres primeiros trimestres: 1.280 x 73% = 934,40

 3. No cuarto trimestre calcúlase o porcentaxe de dedución definitivo no ano “n”.

  Porcentaxe de pro rata = {Alquiler locais (25.000) ÷ [Alugamento local (25.000) + Alugamento vivendas (20.000)] x 100} = (25.000 ÷ 45.000) x 100 = 55,5555%

  Redondéase por exceso ao 56 %.

 4. Aplicación da porcentaxe ao IVE soportado para obter o IVE soportado deducible correspondente ao cuarto trimestre: 160 x 56% = 89,60

 5. Regularización de deducións dos trimestres anteriores:

  • Dedución efectuada: 1.280 x 73% = 934,40
  • Dedución correcta: 1.280 x 56% = 716,80
  • Exceso de dedución: 217,60
 6. Dedución aplicable ao 4T = 89,60 - 217,60 = - 128 euros de menor dedución ou ingreso.

  Comprobación:

  • Dedución dos tres primeiros trimestres: 934,40
  • Dedución do cuarto trimestre: - 128,00
  • Total: 806,40

  Total IVE soportado en “n”:

  • 1.280 + 160 = 1.440
  • 1.440 x 56% = 806,40 euros