Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Entrega de bens

1. Regra xeral

Enténdese por entrega de bens a transmisión do poder de disposición sobre bens corporais, é dicir, a transmisión do poder de dispor dos bens coas facultades atribuídas ao seu propietario.

Teñen a condición de bens corporais, para estes fins, o gas, a calor, o frío, a enerxía eléctrica e demais modalidades de enerxía.

2. Regras específicas

Considéranse entregas de bens, con independencia de que se produza ou non a transmisión do poder de disposición sobre os mesmos:

 1. As execucións de obra de construción ou rehabilitación dunha edificación cando quen execute a obra achegue materiais cuxo custo supere o 40 por cento da base impoñible do IVE correspondente á operación. Neste punto, hai que ter en conta que os conceptos de «edificación» e de «rehabilitación» teñen un contido específico para os efectos do IVE definido na propia Lei do Imposto.

 2. As achegas non monetarias de elementos do patrimonio empresarial ou profesional e as adxudicacións desta natureza en caso de liquidación ou disolución de calquera tipo de entidades.

  En particular, considérase entrega de bens a adxudicación en favor dos comuneiros de terreos ou edificacións promovidos pola comunidade de bens, en proporción á súa cota de participación.

  Exemplo:

  A achega a unha comunidade de bens dun solar se este formaba parte dun patrimonio empresarial.

  Se unha comunidade de bens constituída por dous comuneiros promove a construción dun inmoble e finalizada a mesma, adxudícase a cada comuneiro o 50  por cento da edificación, a devandita adxudicación ten a consideración de primeira entrega de bens.

 3. As transmisións de bens en virtude dunha norma ou resolución administrativa ou xurisdicional, incluída a expropiación forzosa.

  Exemplo:

  Dentro deste tipo de transmisións pódense citar, entre outras:

  • As vendas de bens en poxa administrativa ou xudicial que forman parte do activo empresarial. O vendedor será o empresario embargado e o comprador o adxudicatario.

  • As entregas realizadas por empresarios ou profesionais de bens afectos ás súas actividades, a favor dun ente público que os adquire por expropiación forzosa, con independencia do carácter da contraprestación, monetaria ou en especie.

 4. As cesións de bens sen que se produza a transmisión da propiedade serán entregas cando teñan lugar en virtude de contratos de venda con pacto de reserva de dominio ou condición suspensiva ou contratos de arrendamento-venda. Se asimilan a entregas de bens os arrendamentos con opción de compra desde que o arrendatario se compromete a exercitar a opción e os arrendamentos de bens con cláusula de transferencia da propiedade vinculante para ambas as dúas partes.

  Importante:

  Segundo o anterior, os arrendamentos financeiros teñen a consideración de prestación de servizos ata que o arrendatario exercite ou comprométase a exercitar a opción de compra, momento en que pasan a ter a consideración de entrega de bens.

 5. As transmisións de bens entre comitente e comisionista que actúe en nome propio, efectuadas en virtude de contratos de comisión de venda ou de comisión de compra.

  Un comisionista que medie nunha entrega de bens pode actuar en nome propio ou alleo. Se actúa en nome propio prodúcense dúas entregas, unha do provedor ao comisionista e outra do comisionista ao comitente se se trata dunha comisión de compra ou, se se trata dunha comisión de venda, haberá unha entrega do comitente ao comisionista e outra deste ao cliente.

  Se actúa en nome alleo a operación entre comitente e comisionista é unha prestación de servizos e a operación entre o comitente e o terceiro (comprador ou vendedor segundo o caso) é unha entrega de bens.

  Comisión de compraComisión de venda
  Comisión en nome propio
  • Relación provedor-comisionista:
   entrega de bens

  • Relación comisionista-comitente:
   entrega de bens

  • Relación comitente-comisionista:
   entrega de bens

  • Relación comisionista-cliente:
   entrega de bens

  Comisión en nome alleo
  • Relación provedor-comitente:
   entrega de bens

  • Relación comisionista-comitente:
   prestación de servizos

  • Relación comitente-cliente:
   entrega de bens

  • Relación comisionista-comitente:
   prestación de servizos

 6. A subministración de produtos informáticos normalizados efectuados en calquera soporte material, considerandose aqueles que non precisen de modificación substancial algunha para ser utilizados por calquera usuario.

 7. As transmisións de valores cuxa posesión asegure, de feito ou de dereito, a atribución da propiedade, o uso ou gozo dun inmoble ou dunha parte do mesmo.

3. Vendas a distancia

Desde o 1 de xullo de 2021, dentro das entregas de bens defínense dúas novas categorías:

1. Vendas a distancia intracomunitaria de bens:

As entregas de bens expedidos ou transportados polo vendedor, directa ou indirectamente, ou pola súa conta, a partir dun Estado membro distinto do de chegada da expedición ou do transporte con destino ao cliente, cando se cumpran as seguintes condicións:

 1. Que os destinatarios sexan as persoas cuxas adquisicións intracomunitarias de bens non estean suxeitas ao imposto en virtude do que se dispón no artigo 14 da Lei do IVE, ou ben calquera outra persoa que non teña a condición de empresario ou profesional actuando como tal.

 2. Que os bens obxecto das devanditas entregas sexan distintos de medios de transporte novo ou bens obxecto de instalación ou montaxe.

2. Vendas a distancia de bens importados de países ou territorios terceiros:

As entregas de bens expedidos ou transportados polo vendedor, directa ou indirectamente, ou pola súa conta, a partir dun país ou territorio terceiro con destino a un cliente situado nun Estado membro, cando se cumpran as seguintes condicións:

 1. Que os destinatarios sexan as persoas cuxas adquisicións intracomunitarias de bens non estean suxeitas ao imposto en virtude do que se dispón no artigo 14 da  Lei  do IVE, ou ben calquera outra persoa que non teña a condición de empresario ou profesional actuando como tal.

 2. Que os bens obxecto das devanditas entregas sexan distintos de medios de transporte novo ou bens obxecto de instalación ou montaxe.

Vendas a distancia con intervención dunha interface electrónica

Co obxectivo de garantir a efectiva recadación do IVE e ao mesmo tempo reducir as cargas administrativas, desde o 1 de xullo de 2021, quen faciliten determinadas vendas a distancia a través dunha interface electrónica convértense en suxeitos pasivos.

Cando un empresario ou profesional facilite a través dunha interface electrónica de que sexa titular as seguintes operacións:

 1. A venda a distancia de bens importados cuxo valor intrínseco non exceda de 150 euros, ou

 2. A entrega de bens no interior da Comunidade por parte dun empresario ou profesional non establecido na Comunidade a unha persoa que non teña a condición de empresario ou profesional actuando como tal, considerarase que o devandito empresario ou profesional titular da interface electrónica recibiu e entregado el mesmo os bens.

É dicir, as operacións anteriores divídense" en dúas entregas:

 1. Unha entrega do provedor á interface electrónica.

 2. Unha entrega da interface ao cliente ou consumidor final.

No caso da letra b) a entrega do provedor á interface estará exenta e non limitará o dereito á dedución.

En ambos os dous casos, o transporte dos bens vincularase á entrega efectuada pola interface ao cliente ou consumidor final.