Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Réxime exterior da Unión

1. Definicións

Considerarase:

 1. Empresario ou profesional non establecido na Comunidade: todo empresario ou profesional que teña a sede da súa actividade económica fóra da Comunidade e non posúa un establecemento permanente no territorio da Comunidade.

 2. Estado membro de identificación: o Estado membro polo que optase o empresario ou profesional non establecido na Comunidade para declarar o inicio da súa actividade.

 3. Estado membro de consumo: o Estado membro en que ten lugar a prestación dos servizos.

2. Ámbito de aplicación

Poderán acollerse a este réxime especial os empresarios ou profesionais non establecidos na Comunidade, que presten servizos a persoas que non teñan a condición de empresario ou profesional e que estean establecidas na Comunidade ou que teñan nela o seu domicilio ou residencia habitual.

O réxime aplicarase a todas as prestacións de servizos que deban entenderse realizadas na Comunidade.

3. Identificación para os efectos deste réxime

A Administración tributaria identificará o empresario ou profesional non establecido na Comunidade para os efectos deste réxime mediante un número individual que notificará por vía electrónica.

4. Obrigas formais

As obrigas formais no caso de que España sexa o estado membro de identificación son as seguintes:

 1. Dispor de número de identificación fiscal

 2. Presentar a declaración de inicio, modificación ou cesamento das operacións comprendidas neste réxime especial (formulario 035).

  A declaración de inicio incluirá a seguinte información:

  • Nome e apelidos ou denominación social.

  • Enderezos postais e de correo electrónico.

  • Enderezos electrónicos dos sitios de Internet a través de que opere.

  • Número de identificación fiscal no país en que radique a sede.

  • Declaración de non ter na Comunidade a sede de actividade ou algún establecemento permanente.

 3. Presentar unha autoliquidación por cada trimestre natural, independentemente de que subministrase ou non servizos cubertos por este réxime (modelo 369).

  A autoliquidación presentarase durante o mes seguinte ao do período ao que se refire a mesma.

 4. Ingresar o imposto correspondente a cada autoliquidación dentro do prazo de presentación da autoliquidación.

 5. Levar e manter un rexistro das operacións incluídas neste réxime especial.

  Este rexistro estará a disposición tanto do Estado membro de identificación como do de consumo e deberá conservarse durante un período de dez anos.

 6. Expedir e entregar factura por todas as operacións incluídas neste réxime.

5. Rectificación das autoliquidacións

Calquera modificación posterior das cifras contidas nas autoliquidacións presentadas efectuarase na autoliquidación correspondente a un período posterior presentado no prazo máximo de tres anos desde a data en que debeu presentarse a autoliquidación inicial que se pretende modificar.

6. Dedución das cotas soportadas

No caso de que España sexa o estado membro de identificación, os empresarios ou profesionais acollidos a este réxime especial, que non realicen outras operacións distintas das acollidas ao devandito réxime que lle obriguen a presentar autoliquidación do IVE polo réxime xeral:

 1. Non poderán deducir na autoliquidación obxecto deste réxime (modelo 369), as cotas soportadas na adquisición ou importación de bens e servizos destinados á realización das operacións acollidas ao réxime.

 2. Polas cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto solicitarán a devolución polo procedemento previsto no artigo 119 bis da Lei do IVE, sen que se esixa que estea recoñecida a existencia de reciprocidade de trato a favor dos empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do Imposto.

 3. Polas cotas soportadas noutros Estados membros, solicitarán a devolución a través do procedemento previsto na normativa do Estado membro en que se soportasen en desenvolvemento da Directiva 86/560/CEE, do Consello, do 17 de novembro de 1986, sen que se poida esixir o recoñecemento de reciprocidade de trato nin a designación de representante fiscal nese Estado membro.

 4. No caso de empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla:

  • Solicitarán a devolución das cotas soportadas nos demais Estados membros (con excepción das soportadas no territorio de aplicación do Imposto) a través do procedemento previsto no artigo 117 bis da Lei do IVE.

  • Solicitarán a devolución das cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto a través do procedemento previsto no artigo 119 da Lei do IVE.

 5. No caso de que empresarios ou profesionais que ademais das operacións obxecto do réxime especial realicen outras que lle obrigan a presentar autoliquidación do IVE polo réxime xeral, o IVE soportado incluirase nesa autoliquidación.