Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Límite conxunto para as vendas intracomunitarias a distancia e os servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións, radiodifusión e televisión (art. 73 LIVE)

As vendas intracomunitarias a distancia e as prestacións de servizos de telecomunicacións, radiodifusión, televisión e vía electrónica, que teñan por destinatarios a consumidores finais e efectúense por empresarios ou profesionais establecidos nun único Estado membro entenderanse realizados no Estado membro onde estea establecido o provedor cando o valor das devanditas prestacións e vendas non exceda, IVE excluído, de 10.000 euros no ano natural precedente, nin se superase esa cifra durante o ano natural en curso.

Non obstante, o empresario ou profesionais poderán optar pola tributación en destino destas operacións, aínda cando no ano natural anterior non se superase o límite de 10.000 euros.

A opción exercitarase ante o Estado membro de inicio da expedición ou transporte dos bens con destino ao cliente, ou en que estean establecidos os provedores tratandose das prestacións de servizos e comprenderá, como mínimo, dous anos naturais.

Para a aplicación do límite de 10.000 euros, o importe da contraprestación das operacións non poderá fraccionarse.

Para calcular  este  límite de 10.000 euros, non se terán en conta as vendas intracomunitarias a distancia de bens obxecto de impostos especiais efectuadas para as persoas ou entidades a que se refire o artigo 14 da LIVE.

O  límite de 10.000 euros  non será de aplicación cando as vendas a distancia intracomunitaria de bens sexan efectuadas, total ou parcialmente, desde un Estado membro distinto do de establecemento.