Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Modelo a utilizar e que débese comunicar

1. Modelo

Utilizarase o modelo 036 ou o modelo 037 de declaración censual, aprobados pola Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril (BOE do 10 de maio).

2. Que débese comunicar

Os suxeitos pasivos do imposto comunicarán á Administración Tributaria as seguintes situacións con transcendencia tributaria relativas ao IVE :

2.1 Declaración de alta

Deben presentara os empresarios ou profesionais que vaian comezar o exercicio dunha ou varias actividades empresariais ou profesionais en territorio español e as persoas xurídicas que, sen actuar como empresarios ou profesionais, realicen adquisicións intracomunitarias de bens suxeitos ao IVE.

Para os efectos do IVE, na devandita declaración deberá indicarse:

 1. Se a realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos que constitúen o obxecto da actividade, prodúcese con carácter previo ou simultáneo ao comezo da adquisición ou importación de bens ou servizos destinados ao desenvolvemento da actividade empresarial ou profesional.

 2. Se pola contra, o comezo da realización habitual das citadas entregas de bens ou prestacións de servizos, producirase con posterioridade ao comezo das referidas actividades.

Esta declaración servirá, entre outros fins, para:

 1. Comunicar á Administración os datos de identificación, NIF, domicilio fiscal e condición de non residente, así como para solicitar a asignación do NIF provisional ou definitivo, se non se dispuxese del .

 2. Comunicar a condición de revendedor de teléfonos móbiles, consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e tablets PC dixitais.

 3. Comunicar, só en caso de levar os Libros rexistro a través da Sede electrónica, que existen facturas que son expedidas polo destinatario ou por un terceiro.

 4. Nos supostos de dedución das cotas soportadas con anterioridade ao comezo da realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos, para propor á Administración a porcentaxe provisional de dedución aplicable.

 5. Optar pola aplicación da regra de pro rata especial en caso de inicio dunha actividade.

 6. Comunicar o réxime xeral ou especial aplicable con respecto aos réximes especiais no IVE:

  • Renunciar ao réxime especial simplificado e ao da agricultura, gandaría e pesca, así como comunicar a exclusión.

  • Optar polo método de determinación da base impoñible mediante a marxe de beneficio global no réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección.

  • Optar polo réxime especial do criterio de caixa.

 7. Respecto da tributación en operacións intracomunitarias:

  • Solicitar a inclusión no Rexistro de operadores intracomunitarios.

  • Comunicar a suxeición ao IVE das vendas intracomunitarias a distancia cuxo transporte non se inicia en España, cando o declarante non se encontre xa rexistrado no censo.

  • Optar pola non suxeición ao IVE das vendas intracomunitarias a distancia cuxo transporte se inicia no territorio de aplicación do IVE español.

 8. Optar polo adiamento do pagamento do IVE á importación.

 9. Optar por levar os Libros rexistro de IVE a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

 10. Optar pola non suxeición ao Imposto sobre o Valor Engadido das prestacións dos servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións e de radiodifusión e televisión.

 11. Comunicar a suxeición ao Imposto sobre o Valor Engadido das vendas a distancia prevista no artigo 68.Tres a) da Lei do IVE  e das das prestacións de servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións e de radiodifusión e televisión a que se refire o artigo 70.Un.4.º a) da lei do devandito imposto, sempre que o declarante non se encontre xa rexistrado no censo.

Esta declaración debe presentarse, segundo os casos, con anterioridade ao inicio das correspondentes actividades ou á realización das operacións.

2.2 Declaración de modificación

Cando varíen calquera dos datos recollidos na declaración de alta ou en calquera outra declaración de modificación posterior, o obrigado tributario deberá comunicar á Administración a modificación dos mesmos. Así mesmo, esta declaración debe utilizarse para as opcións, revogacións e renuncias que se produzan posteriormente.

En particular, serve para indicar o comezo habitual efectivo das entregas de bens ou prestacións de servizos que constitúen o obxecto da actividade cando na declaración de alta fixésese constar que o inicio habitual das citadas entregas de bens ou prestación de servizos produciríase con posterioridade ao comezo das actividades.

Tamén servirá para:

 1. Comunicar o cambio de período de liquidación a causa do volume de operacións.

 2. Solicitar a alta ou baíxaa no Rexistro de devolución mensual.

 3. Exercitar a opción ou a renuncia que hai que levar os Libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

A declaración debe presentarse, con carácter xeral, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a aquel en que se producisen os feitos que a determinen, sen prexuízo dos prazos específicos previstos para cada caso na normativa do imposto, en especial para os casos en que deban exercitarse as opcións, revogacións e renuncias.

Esta declaración non será necesaria cando a modificación dun dos datos do censo, prodúzase por iniciativa dun órgano da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

2.3 Declaración de baixa

Quen cesen no exercicio de toda actividade empresarial ou profesional deberán comunicaro á Administración mediante a declaración censual. Tamén deben presentar esta declaración, as persoas xurídicas no caso de que as súas adquisicións intracomunitarias de bens deixen de estar suxeitas ao IVE  por revogación da opción ou por non superar os límites establecidos.

A declaración de baixa debe presentarse no prazo dun mes a partir do día seguinte ao cesamento, agás no caso de falecemento do obrigado tributario en que os herdeiros deberán presentar a devandita declaración no prazo de seis meses desde o falecemento.