Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Réxime de importación

1. Definicións

Considerarase:

 1. Empresario ou profesional non establecido na Comunidade: todo empresario ou profesional que teña a sede da súa actividade económica fóra da Comunidade e non teña nela un establecemento permanente.

 2. Intermediario: toda persoa establecida na Comunidade a quen designa o empresario ou profesional que realiza vendas a distancia de bens importados e que, en nome e por conta deste , quede obrigado ao cumprimento das obrigas materiais e formais derivadas do réxime de importación.

 3. Estado membro de identificación:

  • Cando o suxeito pasivo actúa directamente, sen intermediario:

   • Cando o empresario ou profesional non estea establecido na Comunidade, o Estado membro polo que opte.

   • Cando o empresario ou profesional teña a sede da súa actividade económica nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla e non designase un intermediario establecido na Comunidade, o Reino de España.

   • Cando o empresario ou profesional non teña establecida a sede da súa actividade económica na Comunidade, pero teña nela varios establecementos permanentes, o Estado membro en que, tendo un establecemento permanente, indique que se acolle ao presente réxime especial. A opción vinculará ao empresario ou profesional en tanto non sexa revogada e terá unha validez mínima do ano ao que se refira a opción e os dous seguintes.

   • Cando o empresario ou profesional establecese a sede da súa actividade económica nun Estado membro ou teña exclusivamente un ou varios establecementos permanentes nun Estado membro, o devandito Estado membro.

  • Cando o suxeito pasivo actúa a través de intermediario:

   • Cando o intermediario establecese a sede da súa actividade económica nun Estado membro, o devandito Estado membro.

   • Cando o intermediario non teña establecida a sede da súa actividade económica na Comunidade, pero teña nela varios establecementos permanentes, o Estado membro en que, tendo un establecemento permanente, indique que se acolle ao réxime de importación. A opción vinculará en tanto non sexa revogada e terá unha validez mínima do ano natural ao que se refire a opción e os dous seguintes.

 4. Estado membro de consumo: o Estado membro de chegada da expedición ou transporte dos bens con destino ao cliente.

2. Devindicación

Nas entregas de bens realizadas nos termos previstos no artigo 8 bis da Lei do IVE, a devindicación do imposto da entrega efectuada a favor do empresario ou profesional que facilite a venda ou a entrega, así como a efectuada polo mesmo, producirase coa aceptación do pagamento do cliente.

3. Requisitos para actuar como intermediario

Son requisitos para actuar como intermediario os seguintes, cando España sexa o estado membro de identificación:

 1. Dispor de número de identificación fiscal.

 2. Estar establecido no territorio de aplicación do Imposto.

 3. Non ser condenado ou sancionado, dentro os catro anos anteriores á presentación da solicitude para actuar como intermediario, pola comisión dun delito contra a Facenda Pública ou dunha infracción tributaria grave, en relación coa súa actividade económica, en virtude de sentenza ou resolución administrativa firme.

 4. Acreditar solvencia financeira.

4. Ámbito de aplicación

Poderán acollerse ao réxime de importación os empresarios ou profesionais que realicen vendas a distancia de bens importados de países ou territorios terceiros en envíos cuxo valor intrínseco non exceda de 150 euros, a excepción dos produtos que sexan obxecto de impostos especiais, sempre que sexan:

 1. Empresarios ou profesionais establecidos na Comunidade

 2. Empresarios ou profesionais, establecidos ou non na Comunidade, que estean representados por un intermediario establecido na Comunidade.

 3. Empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, sen necesidade de contar cun intermediario.

 4. Empresarios ou profesionais establecidos nun país terceiro co que a Unión Europea celebrase un acordo de asistencia mutua cun ámbito de aplicación similar ao da Directiva 2010/24/UE do Consello e ao do Regulamento (UE ) nº. 904/2010, e que realicen vendas a distancia de bens procedentes dese país terceiro.

O réxime de importación aplicarase a todas as vendas a distancia de bens importados cuxo valor intrínseco non exceda de 150 euros, a excepción dos produtos que sexan obxecto de impostos especiais.

5. Identificación para os efectos do réxime de importación

Para os efectos deste réxime, a Administración tributaria identificará o empresario ou profesional acollido ao mesmo cun número de operador para os efectos do réxime de importación (NIOSS).

En caso de actuar mediante intermediario debidamente rexistrado como tal (habendoselle asignado previamente pola Administración tributaria un número de identificación como intermediario - NIOSSIn), a Administración asignará a este ademais un número de identificación para os efectos do réxime en relación con cada empresario ou profesional que o designase como tal.

6. Obrigas formais

As obrigas formais no caso de que España sexa o estado membro de identificación son as seguintes:

 1. Dispor de número de identificación fiscal.

  No caso de empresarios ou profesionais que operen a través de intermediario, en defecto de número de identificación fiscal, deberán dispor dun código de identificación individual.

 2. Declarar o inicio, modificación ou cesamento das operacións acollidas a este réxime especial (formulario 035).

 3. Presentar unha autoliquidación por cada mes natural, independentemente de que se realizasen ou non operacións ás que se aplique este réxime especial (modelo 369).

  A autoliquidación presentarase durante o mes seguinte ao do período ao que se refire a mesma.

 4. Ingresar o imposto correspondente a cada autoliquidación dentro do prazo de presentación da autoliquidación.

 5. Levar e manter un rexistro das operacións incluídas neste réxime especial.

  Este rexistro estará a disposición tanto do Estado membro de identificación como do de consumo e deberá conservarse durante un período de dez anos.

 6. Expedir e entregar factura por todas as operacións acollidas a este réxime especial.

7. Modificación das autoliquidacións

Calquera modificación posterior das cifras contidas nas autoliquidacións presentadas deberá efectuarse nas autoliquidacións posteriores que se presenten no prazo máximo de tres anos.

8. Dedución das cotas soportadas

 1. No caso de que España sexa o estado membro de identificación, os empresarios ou profesionais acollidos a este réxime especial, non poderán deducirse na autoliquidación periódica correspondente a este réxime (modelo 369) as cotas soportadas na adquisición ou importación de bens e servizos destinados á realización das operacións acollidas ao mesmo.

 2. Polas cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto:

  • Se ademais das operacións incluídas neste réxime realizan outras polas que teñan obriga de presentar autoliquidacións periódicas de IVE, deduciranas nas devanditas autoliquidacións.

  • Se están establecidos noutro Estado membro, pero están identificados en España por estar aquí establecido o intermediario que os representa, solicitarán a devolución polo procedemento previsto no artigo 119 da Lei do IVE.

  • Se non están establecidos na Comunidade, solicitarán a devolución polo procedemento previsto no artigo 119 bis da Lei do IVE, sen que se esixa que estea recoñecida a existencia de reciprocidade de trato a favor dos empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do Imposto, nin a designación de representante fiscal en España.

 3. Polas cotas soportadas noutros Estados membros:

  • Se están establecidos no territorio de aplicación do Imposto, solicitarán a devolución polo procedemento previsto no artigo 117 bis da Lei do IVE.

  • Se non están establecidos no territorio de aplicación do Imposto pero si noutro Estado membro, estando identificados en España por estar aquí establecido o intermediario que os representa, solicitarán a devolución na declaración nacional periódica correspondente se están obrigados a ela, ou en caso contrario, polo procedemento regulado na Directiva 2008/9/CE.

  • Se non están establecidos no territorio de aplicación o Imposto nin o resto da Comunidade, solicitarán a devolución polo procedemento previsto na normativa do Estado membro en que se soportasen en desenvolvemento da Directiva 86/560/CEE, do Consello, do 17 de novembro de 1986, sen que se poida esixir o recoñecemento de reciprocidade de trato nin a designación de representante fiscal nese Estado membro.

 4. No caso de empresarios ou profesionais con sede nas Canarias, Ceuta ou Melilla, que non están establecidos no territorio de aplicación do Imposto nin no resto da Comunidade e que non realizan outras operacións distintas das acollidas ao réxime especial que lle obriguen a presentar autoliquidacións polo réxime xeral do IVE:

  • Solicitarán a devolución das cotas soportadas en España a través do procedemento previsto no artigo 119 da Lei do IVE.

  • Solicitarán a devolución das cotas soportadas noutros Estados membros a través do procedemento previsto no artigo 117bis da Lei do IVE, en aplicación da Directiva 2008/9/CE.