Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Base impoñible

Para aquelas operacións ás que se resulte aplicable este réxime especial, a base impoñible determinarase operación por operación, e será a marxe bruto que ten a axencia de viaxes en cada unha delas .

Non obstante, ante a dificultade de coñecer o importe efectivo dos bens e servizos adquiridos no momento de calcular a marxe bruto por parte das axencias de viaxes (debido a rappels nos prezos, taxas de subocupación ou anticipos de clientes), a Dirección Xeral de Tributos admite o seguinte criterio para a determinación da base impoñible (consulta DGT V0100-15):

  • Determinación provisional en función da porcentaxe de marxe bruto obtido no ano natural inmediatamente anterior correspondente á totalidade das operacións acollidas ao réxime especial:

    A base impoñible será o resultado de aplicar a devandita porcentaxe sobre a suma do importe, IVE incluído, de todos os servizos de viaxes reportados durante o período de liquidación de que se trate.

  • Regularización da base impoñible na última autoliquidación do exercicio segundo a diferenza entre a base impoñible do exercicio, calculada aplicando a porcentaxe de marxe bruto real sobre o importe dos servizos de viaxes reportadas durante o ano (IVE incluído), e a suma das bases impoñibles consignadas nas autoliquidacións dos períodos anteriores.

Enténdese por marxe bruto:

A diferenza entre a cantidade cargada ao cliente, sen IVE  e o importe efectivo, IVE incluído, das entregas de bens e prestacións de servizos efectuados por outros empresarios e profesionais e adquiridos pola axencia para a realización da viaxe e que redunden directamente en beneficio do viaxeiro.

Non se consideran prestados para a realización da viaxe servizos como compravenda ou cambio de moeda estranxeira ou os gastos de teléfono, télex, correspondencia e outros análogos efectuados pola axencia.

Operación por operación

Base impoñible = O cobrado ao cliente (sen IVE) - adquisicións en beneficio do viaxeiro (con IVE).