Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

5. Exencións en relación ás forzas armadas

Con efectos desde o 1 de xullo de 2022, co fin de traspor  a Directiva (UE) 2019/2235 do Consello, do 16 de decembro de 2019, decláranse exentas  as entregas, servizos, importacións e adquisicións intracomunitarias de bens cando os adquirentes sexan as forzas armadas de calquera Estado membro distinto de España,  sempre que as devanditas forzas estean afectadas a un esforzo de defensa realizado para levar a cabo unha actividade da Unión no ámbito da política común de seguridade e defensa e os bens ou servizos destínense:

  • Para o seu uso ou do persoal civil ao seu servizo.

  • Para a subministración dos comedores ou cantinas.

As exencións anteriores foron obxecto de desenvolvemento polo Regulamento polo que se desenvolven as exencións fiscais relativas ás Forzas Armadas dos Estados membros da Unión Europea afectada a un esforzo de defensa no ámbito da política común de seguridade e defensa e establécese o procedemento para a súa aplicación, aprobado polo Real decreto 443/2023, do 13 de xuño.

O artigo 5 do citado Regulamento regula o procedemento para a efectiva aplicación das exencións anteriores, establecendo un procedemento de exención previa e un procedemento de exención mediante devolución previa solicitude do interesado mediante a presentación do modelo 381.